Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VYSKOT, I. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- POKORNÝ, J. -- HESSLEROVÁ, P. -- HURYNA, H. Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách.  Brno. 2019.

Originálny názov: Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
Anglický názov: Assessment of the state and functions of forests on selected forest property under changing ecosystem conditions
Autor: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Jan Pokorný
Petra Hesslerová
Hanna Huryna
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Druh publikácie: souhrnná výzkumná zpráva
ISBN:
Verzia:
Miesto vydania: Brno
Rok zverejnenia: 2019
Názov objednávateľa: Ministerstvo životního prostředí
Počet strán: 251
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku: Krajinný pokryv, klima a hydrické poměry krajiny jsou ve vzájemné interakci. Lesní porosty představují důležitou součást české krajiny, která hraje významnou roli v distribuci sluneční energie a složitých energetických tocích. Závěrečná zpráva předkládá poznatky z hodnocení stavu a újmy na funkcích lesních porostů na příkladu lesního majetku města Dačice postiženého změnou ekosystémových podmínek. Hodnocení bylo provedeno pro období 2015 - 2018. Hodnocení újmy na funkcích lesů bylo založeno na aplikaci certifikované metodiky Vyskot a kol. (2003). Byly naplněny následující stěžejní metodické kroky: 1) vymezení ekosystémových funkčních jednotek lesa; 2) stanovení reálných potenciálů funkcí lesa; 3) stanovení reálných efektů (účinků) funkcí lesa; 4) stanovení hodnot újmy na funkcích lesa; 5) finanční vyjádření hodnoty funkcí lesa; 6) finanční vyjádření újmy na funkcích lesa. Dále byla provedena analýza příčin a důsledků funkční újmy lesních porostů posouzením změn ekosystémových podmínek s využitím družicových dat Landsat. Byly provedeny následující kroky: 1) hodnocení změn povrchové teploty vybraných typů krajinného pokryvu; 2) kvantifikace energetických toků v modelovém území; 3) identifikace rozdílu povrchové teploty a teploty vzduchu jako indikátor změn stavu lesních porostů; 4) hodnocení vlhkosti modelového území. Ve sledovaném období 2015 - 2018 došlo na sledovaném území k prudkým změnám ve stavu lesních porostů v důsledku synergie ekosystémových disturbancí. Celková finanční výše ekosystémové újmy na funkcí lesa vzniklá za období 2015 až 2018 činí 90 995,6 tis. Kč. Na základě funkční analýzy lesů lesního majetku byly navrženy strategie hospodaření v cílových hospodářských souborech. Základními směrnými charakteristikami hospodaření jsou nové parametry druhové, věkové a prostorové struktury zvyšující ekosystémové hodnoty a ekologickou stabilitu porostů. Ekologicky stabilní, přírodě blízké porosty pak mají i zásadní význam krajinotvorný a celospolečenský. Ovlivňují pozitivně energetický, klimatický, hydrický a půdní režim prostředí a humánní, rekreační a zdravotně hygienickou společenskou utilizaci.
Popis v anglickom jazyku: The land cover, climate and hydric conditions of the landscape interact with each other. Forest stands represent an important part of the Czech landscape, which plays an important role in the distribution of solar energy and complex energy flows. The final report presents the findings from the evaluation of the state and injury on the functions of forest stands on the example of forest property of the city of Dačice affected by the change of ecosystem conditions. The evaluation was carried out for the period 2015 - 2018.
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: angličtina: forest management, land cover
čeština: krajinný pokryv, lesní hospodářství
Odbor výsledku: Earth and related environmental sciences
Environmental sciences
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch: Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách (uplatnenie: RIV)
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 11.12.2019 13:38 (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -