Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Rosíková
Identifikační číslo: 33635
Univerzitní e-mail: jana.rosikova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav geologie a pedologie (LDF)
Akademická pracovnice - asistentka - Ústav geologie a pedologie (LDF)
 
P 39 14  Krajinné inženýrství D-KRAJ
LDF D-KRAJ-EKOLL prez [přerušeno]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Ekologie lesa, studium přerušeno

     Výuka     
Závěrečná práce
          Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Hodnocení erodibility vybraných hlavních půdních jednotek (BPEJ) s využitím ke specifikaci faktoru erodovatelnosti v rámci RUSLE
Autor:
Pracoviště:
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Vedoucí práce: Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Oponent:Ing. Pavel Samec, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnocení erodibility vybraných hlavních půdních jednotek (BPEJ) s využitím ke specifikaci faktoru erodovatelnosti v rámci RUSLE
Abstrakt:
Eroze půdy je jedním z nejvýznamnějších činitelů, způsobující změny v krajině, v poslední době především v negativním slova smyslu. V současnosti je v České republice ohrožena více než polovina ploch zemědělského půdního fondu, a to zejména vodní erozí. Cílem práce je zhodnocení náchylnosti vybraných hlavních půdních jednotek k vodní erozi prostřednictvím stanovení faktoru erodovatelnosti (K-faktoru), který je jedním ze vstupních parametrů revidované univerzální rovnice ztráty půdy (RUSLE). Pro pedologický průzkum a následné stanovení K-faktoru bylo vybráno 7 půdních typů, nacházejících se na zemědělské půdě v jižním okolí města Brna. Na základě hodnot faktoru K byla vytvořena mapa, znázorňující variabilitu území z hlediska rozdílné náchylnosti půdy k vodní erozi. S erozí je úzce spjata rozpadavost půdních agregátů a následná inkrustace půdního povrchu. V rámci práce byla vyhodnocena náchylnost vybraných půdních typů k destrukci půdní struktury. Dalším tématem, řešeným v diplomové práci, je porovnání současných půdních vlastností s historickými daty Komplexního průzkumu zemědělských půd, na jejímž základě byla vyhodnocena dynamika vývoje půdního prostředí v určitém časovém období.
Klíčová slova:
K-faktor, půdní jednotky, půdní vlastnosti, vodní eroze, rozpadavost půdních agregátů

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Aleš Kučera, Ph.D..