Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Identification number: 3341
University e-mail: lubos.uradnicek [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of Wood Species and Their Management in the Bartošovický luh Nature Reserve
Written by (author): Ing. Petr Bršťák
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Opponent:Ing. Radek Machala
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hodnocení dřevin a jejich management v přírodní rezervaci Bartošovický luh
Summary:Cílem této diplomové práce je zhodnotit dřevinnou složku a navrhnout management v PR Bartošovický luh. Nejdříve byly shromážděny veškeré dostupné podklady a na ní navazovala analýza přímo v terénu. Byly hodnoceny stejnověké porosty, porovnány jejich růstové vlastnosti a zdravotní stav na různých lesních typech. Dále byla popsána dřevinná skladba, plodnost a zmlazení na zkusných plochách, základní fenologické projevy vybraných jedinců a pro jilm vaz (Ulmus laevis) byla provedena zkouška klíčivosti. Jako výsledek této práce byl v závěru navrhnut management, který může posloužit jako podklad pro další využití v praxi.
Formula clause:Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Hodnocení dřevin a jejich management v přírodní rezervaci Bartošovický luh zpracovával sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje diplomová práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv s jinou osobou (subjektem) si vyžádá stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace.
Key words:Přírodní rezervace, Bartošovický luh, lesní typ, růstové vlastnosti, management, zkouška klíčivosti, fenologie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc..