Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikačné číslo: 3340
Univerzitný e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Hodnocení dřevinné složky přirozených geobiocenóz v PR Roštýnská obora
Autor: Bc. Matěj Hořák
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Oponent:Ing. Jiří Zahradníček
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Hodnocení dřevinné složky přirozených geobiocenóz v PR Roštýnská obora
Abstrakt:ABSTRAKT Matěj Hořák Hodnocení dřevinné složky přirozených geobiocenóz v PR Roštýnská obora Cílem bylo zhodnotit stav a strukturu vývoje lesa v přírodní rezervaci Roštýnská obora. Byla vybrána vzorní plocha o velikosti 15,48 ha, která reprezentuje nejzachovalejší část PR a má nejblíže k lesu přírodnímu. Získané výsledky tohoto šetření porovnat s podobnými přirozenými geobiocenózami. Na vzorní ploše (15,48 ha) bylo celkem spočítáno 49 232 stromů a odhadnuto 84 650 stromečků. V drtivé většině převažuje buk lesní (Fagus sylvatica). Největší změřený jedinec (buk lesní) dosahoval v průměru ve výčetní výšce 117 cm, výšky 43 m s objem kmene 23,06 m3. Smrku ztepilého (Picea abies) bylo změřeno 70 ks. Největší jedinci dosahovali v d1,3 = 91 cm s výškou 36 m a objemem kmene 6,83 m3. Modřín opadavý (Larix decidua) byl zastoupen 7 jedinci. Největší dosahoval v d1,3 = 109 cm s výškou 39 m a objemem kmene 9,92 m3. Objem živých stromů byl 559,73 m3/ha, podíl mrtvého dřeva představoval 9 %. Porost tvoří komplex starých bučin s převládajícím bukem lesním (Fagus sylvatica), který je jedním z největších zbytků listnatých porostů na Českomoravské vrchovině. Některé stromy zde dosahují stáří 150 -- 200 let.
Právna doložka:Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: "Hodnocení dřevinné složky přirozených geobiocenóz v PR Roštýnská obora" zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje bakalářská práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihově Mendlovy univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MENDELU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že se před sepsáním licenční smlouvy o využité autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko university o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace.
Kľúčové slová:PR Roštýnská obora, Českomoravská vrchovina, geobiocenóza, les přírodní

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Dr. Ing. Jan Štykar.