Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Identifikační číslo: 3327
Univerzitní e-mail: dusan.vavricek [at] mendelu.cz
 
Vedoucí vědecko-výzkumný pracovník - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Nutričně produkční optimalizace smrkových kultur bodovým hnojením na technologicky odlišně rozpracovaných liniových valech a navazujících mezipruhzích PLO - 1 Krušné hory.
Autor: Ing. Gabriel Baláž, Ph.D.
Pracoviště: Ústav geologie a pedologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Oponent 1:Ing. František Šach, CSc.
Oponent 2:Dr. Ing. Jaromír Macků
Oponent 3:prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Nutričně produkční optimalizace smrkových kultur bodovým hnojením na technologicky odlišně rozpracovaných liniových valech a navazujících mezipruhzích PLO - 1 Krušné hory.
Abstrakt:Oblast východního Krušnohoří byla v 70. a 80. letech minulého století významně zasažena průmyslovými imisemi, zejména pak SO2, v důsledku čehož došlo k velkoplošnému odumření porostů smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karsten). V rámci obnovy imisních holin došlo ke skarifikaci svrchních půdních horizontů z důvodu údajné toxicity, při celoplošné přípravě půdy radlicemi dozerů do liniových valů. Půdní prostředí ochuzené o organo -- minerální a nadložní horizonty se tak stalo limitujícím faktorem zdárného odrůstání obnovovaného porostu. Při následných rekonstrukcích porostů náhradních dřevin (PND) na dřeviny cílové druhové skladby na takto vzniklých plochách, bylo nutné, pro zajištění optimální produkce kultur vyřešit problematiku dotace nedostatkových živin, zejména dusíku (N) a uhlíku (C). Cílem této práce bylo nalezení optimálního v provozu běžně využitelného tabletového hnojiva a jiných hnojivých látek pro výživu kultur smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karsten) a to jak na rozpracovaných liniových valech, tak v prostředí mezi nimi. K tomuto účelu bylo využito 4 variant tabletových hnojiv a v případě mezivalů i umělé mykorhizace, které byly porovnávány s kontrolními plochami bez jakéhokoli dodání hnojivé látky. Hodnocení účinnosti dílčích variant bylo uskutečněno pomocí měření terminálních výhonů sazenic smrku v jednotlivých letech po aplikaci těchto hnojiv a také pomocí rozborů listových analýz. Výsledky disertační práce poukazují na to, že nejvhodnějším aplikovaným hnojivem se jeví hnojivo se zabudovanými stimulátory kořenového růstu, zatímco prášková forma vápnitého dolomitu dosáhla na vybraných lokalitách nejnižšího účinku.
Klíčová slova:smrk ztepilý, přírůst, půda, tabletová hnojiva, Krušné hory, výživa, liniové valy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta F. ŠachPosudek oponenta J. MackůPosudek oponenta J. Kulhavý

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček.