Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Identifikační číslo: 3327
Univerzitní e-mail: dusan.vavricek [at] mendelu.cz
 
Vedoucí vědecko-výzkumný pracovník - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ADPAutor: Ing. Jaroslav Adámek
Vliv technologie rozpracování liniových valů na vybrané fyzikální charakteristiky rozhrnutých substrátů v 5-ti leté časové řadě - Krušné hory
květen 2011prohlížet
2.NDPAutor: Bc. Pavel Adámek
Vliv nových hnojivých přípravků s růstovými regulátory na nutriční poměry, růst a zdravotní stav kultur Picea abies poškozovaných václavkou v Předhoří Hrubého Jeseníku
květen 2016prohlížet
3.ABPAutor: Bc. Pavel Adámek
Vliv přípravků s růstovými stimulátory (fytohormony) na růst, vývoj a zdravotní stav smrku ztepilého a buku lesního ve 3. LVS na LHC Ketkovice
květen 2014prohlížet
4.NDisPAutor: Ing. Gabriel Baláž
Možnosti revitalizace půdy na původně skarifikovaných plochách Krušných hor, které nejsou dotovány organickými látkami z liniových valů.
říjen 2014prohlížet
5.ADisPAutor: Ing. Gabriel Baláž, Ph.D.
Nutričně produkční optimalizace smrkových kultur bodovým hnojením na technologicky odlišně rozpracovaných liniových valech a navazujících mezipruhzích PLO - 1 Krušné hory.
srpen 2009prohlížet
6.ABPAutor: Ing. Jaroslav Bouchal
Půdní prostředí lesních ekosystémů na krystaliniku 2. - 3. LVS a eventuální rizika z toho vyplývající v oblasti VLS Ketkovice
duben 2012prohlížet
7.ADPAutor: Ing. Jaroslav Bouchal
Vliv hnojivých přípravků na bázi dusíku a síry na výživu a zdravotní stav porostů jasanů napadených Chalara fraxinea
květen 2016prohlížet
8.ABPAutor: Ing. Jana Černohousová
Možnosti využití nového růstově stimulačního organického přípravku a jeho variant, pro eliminaci vývoje Chalara fraxinea
květen 2015prohlížet
9.NBPAutor: Veronika Gebauerová
Vývoj rašelinového ložiska a souvisejících půdně taxonomických jednotek v závislosti na svahové katéně 8. LVS
květen 2009prohlížet
10.ADPAutor: Ing. Jiří Horák
Půdní prostředí jesenického krystalinika horských poloh a jeho přirozená optimalizace při umělé obnově smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karsten).
duben 2005prohlížet
11.NBPAutor: Marek Hort
Možnosti využití nových přípravků s růstovými stimulátory na odrůstání smrkových kultur v úzké návaznosti na školkařskou produkci (Bílovice n.S.)
květen 2016prohlížet
12.ABPAutor: Ing. Ladislav Hromádko, Ph.D.
Karenční změny na asimilačním aparátu smrkových porostů v oblasti 6 LVS Žďárských vrchů
květen 2005prohlížet
13.ADPAutor: Ing. Ladislav Hromádko, Ph.D.
Základní taxonomické, fyzikálně chemické charakteristiky půdy a s tím související eventualní diskolorace asimilačního aparátu v oblasti Žďárské vrchy.
duben 2007prohlížet
14.ADisPAutor: Ing. Josef Janoušek, Ph.D.
Ekologická charakteristika organozemí a možnosti využití rašelin v oblasti vybraných ložisek Třeboňské pánve a Krušných hor.
říjen 2016prohlížet
15.ADisPAutor: Ing. Pavel Jonák, Ph.D.
Vliv půdních podmínek na obnovu vysokohorského lesa
srpen 2010prohlížet
16.ADPAutor: Ing. Daniel Kamp
Fyzikálně chemické vlastnosti edatopu horských poloh definované na enklávě hřebene Králického Sněžníku v návaznosti na půdně taxonomické jednotky
červen 2009prohlížet
17.ABPAutor: Ing. Daniel Kamp
Taxonomické hodnocení edatopu z aspektu jeho vývoje v hřebenové a podhřebenové části vybrané enklávy Králického Sněžníku
květen 2006prohlížet
18.ABPAutor: Ing. Tomáš Kisiel
Poddolovaná území, jejich dynamika a současný vliv na stav lesních ekosystémů různých druhových skladeb se zaměřením na vybrané fyzikální parametry edatopu.
květen 2007prohlížet
19.ADPAutor: Ing. Tomáš Kisiel
Poddolovaná území, jejich dynamika poklesů a současný vliv na půdní chemizmus a nutriční poměry v oblasti dolu Darkov.
květen 2009prohlížet
20.ABPAutor: Ing. Miroslav Kleibl, Ph.D.
Stanovištní poměry a možnosti vápnění ve vybrané lesní oblasti 6. - 7. LVS LS Ruda n. M.
červen 2008prohlížet
21.ABPAutor: Ing. Martin Kulhánek
Vliv přihnojování sazenic na přírůst a vitalitu kultur 3. LVS a jejich porovnání z hlediska předpokladu jejich zajištění.
květen 2014prohlížet
22.ABPAutor: Ing. Michal Mlynár
Edatop horských smrkových ekosystémů ve vztahu k porostní stabilitě v rámci extrémních větrných kalamit v oblasti Slovenského Rudohoria
květen 2007prohlížet
23.ADPAutor: Ing. Michal Mlynár
Specifika půdně taxonomických jednotek a fyzikálně chemických charakteristik v edatopu horské enklávy Volovských vrchů Slovenského rudohoří
duben 2009prohlížet
24.ADisPAutor: Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D.
Půdní prostředí s celoplošnou úpravou půdy do extrémních liniových valů ve srovnání s přirozeným edatopem Krušných hor a možností jejich revitalizace
prosinec 2010prohlížet
25.ADisPAutor: Ing. Jan Pecháček, Ph.D.
Optimalizace intaktního půdního prostředí horských poloh (7. - 8. LVS) bodovou technologií a vybranými tabletovanými hnojivy při obnově lesa v oblasti Hrubý Jeseník PLO 27
únor 2013prohlížet
26.ADPAutor: Ing. Jan Pecháček, Ph.D.
Půdní taxonomické jednotky v kontinuitě s vybranými fyzikálně chemickými parametry, a stavem smrkových porostů v oblasti Suchý vrch PLO 25.
duben 2007prohlížet
27.ABPAutor: Ing. Jan Pecháček, Ph.D.
Půdní taxonomie a profilová textura v aspektu výškové pásmovitosti a současného stavu Suchý vrch - Orlické hory
červenec 2005prohlížet
28.ABPAutor: Bc. Rostislav Pipek
Srovnání rekultivovaných ploch a ploch s přirozenou genezí v lokalitě Loucké rybníky v dobývacím prostoru Dolu ČSM.
červen 2008prohlížet
29.ADPAutor: Ing. Josef Poulík
Vliv douglasky tisolisté na edatop epipedonu a humifikačních horizontů kambizemí ve srovnání se smrkem ztepilým na LHC Jeseník.
duben 2008prohlížet
30.ABPAutor: Ing. Tereza Slivková
Vliv růstových stimulátorů a vybraných hnojiv na revitalizaci lesních ekosystémů ve stadiu kultur v oblasti skarifikovaných degradací Krušných hor (LS Klášterec n. O.
květen 2016prohlížet
31.ADPAutor: Ing. Zdeněk Soušek
Bodová revitalizace v rámci lesnické rekultivace lomu Bílčice (Slezská Harta)
duben 2011prohlížet
32.ABPAutor: Ing. Zdeněk Soušek
Půdně taxonomická a typologická analýza rekultivace Bílčice
duben 2009prohlížet
33.ADPAutor: Ing. Lukáš Staněk
Půdně taxonomické jednotky a jejich fyzikálně chemické charakteristiky diferencované rozmanitostí porostních typů oblasti flyšového pásma Čertův Mlýn
duben 2011prohlížet
34.ABPAutor: Ing. Miroslav Stratil
Vliv porostních typů na humusovou formu a kvantifikace holorganických horizontů vybraných ploch 7. LVS flyšového pásma Beskyd
duben 2011prohlížet
35.ADPAutor: Ing. Karel Švéda
Vliv vybraných tabletovaných hnojiv na parametry půdního prostředí a výsadby smrku ztepilého na kyselých skeletnatých stanovištích 8 LVS doplněné klimadaty.
duben 2011prohlížet
36.ADPAutor: Ing. Matouš Vicher
Obsah základních forem přístupného dusíku v lesních půdách.
duben 2011prohlížet
37.ABPAutor: Bc. Josef Vlasák
Dynamika vývoje edatopu zalesněných zemědělských pozemků v oblasti V části ČM vrchoviny
červen 2008prohlížet
38.ABPAutor: Ing. Ladislav Vrbas
Vliv humusových forem na zmlazování buku lesního v oblasti 5. LVS Vírské vrchoviny (LS Nové Město na M.)
červen 2008prohlížet
39.NDisPAutor: Ing. Zuzana Vymětalová
Půdní prostředí jasanových porostů a houbový patogen Chalara fraxinea T. Kowalski
říjen 2018prohlížet
40.NDisPAutor: Ing. Jan Záhora
Vliv aplikace biouhlu na optimalizaci hydrického režimu, nutričních poměrů a produkci na vybraných stanovištích lesních půd
říjen 2018prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována