Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Identification number: 31009
University e-mail: robert.stojanov [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Publications     Curriculum vitae     Conferences     

This page shows the preview of the selected CV.

 
Životopis

Osobní údaje     
Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
DI FBE

Pedagogická činnost     
GISGeografické informační systémy (PEF)

Řešené projekty     
2014–2014OPPartnerství v oblasti výzkumu klimatu a adaptačních strategií
2016–2011eTS VZ06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi p...
2016–2011TS VZ02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikat...
2016–2011eTS VZ02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelsk...
2016–2011eTS VZ02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU
2016–2011eTS VZ02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí
2016–2011eTS VZ02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vz...
2016–2011eTS VZ02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezináro...
2016–2011VZČeská ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropské...
2016–2011Akt eTS VZ01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání
2016–2011eTS VZ01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a...
2016–2011eTS VZ01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost ...
2016–2011TS VZ01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evrop...
2016–2011Akt eTS VZ01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních porad...
2008–2011eTS VZ01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění pr...
2016–2011eTS VZ01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, stru...
2016–2011Akt eTS VZ02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako ...
2016–2011eTS VZ02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s ner...
2008–2011eTS VZ02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v kon...
2016–2011eTS VZ02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání domi...
2016–2011Akt eTS VZ02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního říz...
2016–2011eTS VZ02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podn...
2016–2011Akt eTS VZ03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktore...
2016–2011eTS VZ03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod ...
2016–2011Akt eTS VZ03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky ori...
2016–2011eTS VZ03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů ...
2008–2011eTS VZ03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a meto...
2016–2011eTS VZ03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelskýc...
2016–2011TS VZ03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového ...
2008–2011eTS VZ04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u zá...
2016–2011eTS VZ04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy ...
2016–2011eTS VZ04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradič...
2016–2011Akt eTS VZ04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí
2016–2011eTS VZ04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou...
2016–2011Akt eTS VZ04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně...
2016–2011TS VZ04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesec...
2016–2011Akt eTS VZ05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy
2016–2011eTS VZ05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efek...
2008–2011eTS VZ05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v...
2016–2011Akt eTS VZ05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb
2008–2011TS VZ05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky
2016–2011Akt eTS VZ06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách
2016–2011Akt eTS VZ06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování j...
2016–2011eTS VZ06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhod...