Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Protipovodňová ochrana vybraného úseku povodí Bečvy a funkčnost protipovodňových plánů
Autor: Ing. Jana Jenišová
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Oponent:Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Protipovodňová ochrana vybraného úseku povodí Bečvy a funkčnost protipovodňových plánů
Abstrakt:Cílem diplomové práce bylo řešení protipovodňové ochrany vybraného úseku povodí Bečvy, a to v zájmovém území Bečva 37,0 - 42,0 km. Byly zkoumány dvě varianty protipovodňové ochrany. První návrh se týká možné výstavby poldru Teplice, suchá nádrž, v blízkosti Teplic nad Bečvou, předložená Povodím Moravy s.p. Druhá varianta prosazuje přírodě blízká opatření, co nejmenší zásahy v krajině, byla vypracována občanským sdružením Unie pro řeku Moravu. Byly provedeny ankety v obci Hustopeče nad Bečvou a v Hranicích na Moravě. První anketa zjišťovala stanoviska obyvatel, kterých se dotknou opatření k ochránění území níže po toku. Otázky směřovaly ke znalosti problematiky vybudování poldru a ekologických návrhů v ochraně před povodněmi. Pro průzkum se staly klíčovými otázky týkající se postoje obyvatel k výstavbě poldru. Druhá anketa se zaměřila na informovanost a připravenost obyvatel, kteří mají být ochráněni před možnou povodní. A opět také na dvě odlišné koncepce zajištění bezpečnosti před povodněmi. Provedené změny v povodí byly zdokumentovány s ohledem na eliminaci extrémních hydrologických jevů, jež v daném území představují povodně. Byl vyhodnocen povodňový plán města Hranice a bylo navrženo jeho zlepšení. Byla provedena terénní pochůzka a fotodokumentace Bečvy v Hranicích na Moravě. Mapa zájmového území byla zpracována v počítačovém programu GIS (geografický informační systém).
Klíčová slova:povodeň, protipovodňová ochrana, povodňový plán, poldr, anketa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Věra Hubačíková, Ph.D..