Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Identifikační číslo: 22622
Univerzitní e-mail: boleslav.jelinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty
     
     
Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     
     
Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ÚRADNÍČEK, L. -- ČÁP, J. -- JELÍNEK, B. -- KOUTECKÝ, T. -- MADĚRA, P. -- ŘEPKA, R. -- TICHÁ, S. -- VAHALÍK, P. Červená kniha dřevin České republiky. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o., 2017. 308 s. ISBN 978-80-7458-098-7.

Originální název: Červená kniha dřevin České republiky
Anglický název:
Red Book of the Woody Plants of the Czech Republic
Autor:
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Jaroslav Čáp
Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Ing. Soňa Tichá, Ph.D.
Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
Druh publikace:
odborná kniha
ISBN:
978-80-7458-098-7
Typ nakladatele:
běžný vydavatelský dům
Nakladatel:
Lesnická práce s.r.o.
Místo vydání: Kostelec nad Černými lesy
Stát:
Česká republika
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2017
Číslo vydání:
1
Počet stran:
308
Náklad:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Kniha se zabývá ohroženými druhy dřevin na území České republiky. V úvodní části jsou shrnuty informace o ohrožených druzích cévnatých rostlin, o historii výzkumu ohrožených druhů a vývoji červených knih a červených seznamů. Dále je zde uveden seznam ohrožených druhů dle přílohy vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, které je prováděcím předpisem zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podrobně jsou zde vymezena kritéria pro zařazení druhů do kategorií ohrožení člověkem. Vybrané druhy jsou vyjmenovány v červeném seznamu dřevin. Do sedmi kategorií červeného seznamu dřevin bylo celkem zařazeno 129 taxonů, z toho 4 jsou považovány za vymizelé, 32 taxonů je kriticky ohrožených, 25 silně ohrožených, 29 ohrožených a 21 téměř ohrožených (zranitelných), 12 nedokonale známých a 6 pravděpodobně nepůvodních v ČR. Speciální část obsahuje podrobné informace o vybraných taxonech. Jsou zpracovány krátké charakteristiky, obsahující základní poznatky o morfologii, ekologii, rozšíření a ohrožení druhů. Tyto informace jsou doplněny mapou rozšíření taxonu na území ČR a jeho fotografiemi. Součástí knihy je rozsáhlý seznam literatury, a také přehledy literárních zdrojů k jednotlivým taxonům.
Popis v anglickém jazyce:
The book deals with endangered woody species in the Czech Republic. The introductory section summarizes information on endangered vascular plants, the history of endangered species research, and the development of red books and red lists. Further, there is a list of endangered species according to the annex to Decree No. 395/1992 Coll., As amended, which is an implementing regulation of Act No. 114/1992 Coll. on Nature and Landscape Protection. The criteria for categorizing species into human hazard categories are detailed here. Selected species are listed in the red tree list. Seven categories of red list of tree species included 129 taxa, of which 4 are considered extinct, 32 taxa are critically endangered, 25 threatened, 29 threatened and 21 almost threatened (vulnerable), 12 imperfectly known and 6 probably non-native in the Czech Republic. The special section contains detailed information about selected taxa. Short characteristics are developed, containing basic knowledge of morphology, ecology, distribution and species threats. This information is supplemented by a map of the taxa extension in the Czech Republic and its photographs. Part of the book is an extensive list of literature, as well as an overview of literary sources for individual taxa.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: The Czech Republic, Red book, Endangered woody species
čeština: ohrožené dřeviny, Česká republika, červená kniha
Obor výsledku:
Biodiversity conservation
Plant sciences, botany
Forestry
Rok uplatnění:
2017
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech:
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 20.02.2019 21:09 (doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -