Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. et Ing. Miroslav Cepl
Identification number: 22584
 
Pracovník informačních technologií - Deans Office of the Faculty of Forestry and Wood Technology (FFWT)
 
P 41 07  Forest Engineering D-LI
FFWT D-FE-TMF comb [year 3]
Doctor type of study, part-time form
Technology and Mechanisation in Forestry, 3rd year of study
 
External Teacher - Department of Law and Social Sciences (FBE)
Osoba spravující výpočetní techniku - Department of Engineering (FFWT)
Osoba spravující výpočetní techniku - Department of Law and Social Sciences (FBE)
Osoba spravující výpočetní techniku - Deans Office of the Faculty of Forestry and Wood Technology (FFWT)
System Integrator - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

     
          
Publications
     Bodies     Conferences
     

The following list contains all information available to the publication.

BADAL, T. -- CEPL, M. Výuka Hospodářské informatiky na MENDELU v Brně. In Informatika XXVII/2014. 1st ed. Brno: Vydavatelství MENDELU v Brně, 2014, p. 11--12. ISBN 978-80-7509-126-0.

Original name: Výuka Hospodářské informatiky na MENDELU v Brně
English name:
Teaching of Management Informatics at Mendel University in Brno
Written by (author): Ing. Tomáš Badal, PhD.
Ing. et Ing. Miroslav Cepl
Department:
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy
Kind of publication:
abstract of an article in anthology
Collection:
Informatika XXVII/2014
Nature of article:
professional announcement
Part number:
Starting page:
11
Up to page:
12
Number of pages: 2
Original language:
Czech
Description in original language:
Výuka Hospodářské informatiky na Lesnické a dřevařské fakultě (LDF) je chá- pána jako interdisciplinární obor s kořeny v ekonomii a přesahem do managementu, informatiky a informačních technologií. Zaměření výuky je tedy jak teoretické tak zejména oborově zaměřené na požadavky moderního lesního hospodářství. Cílem příspěvku je seznámit se specifiky výuky Hospodářské informatiky v bakalářském studijním programu Lesnictví na LDF MENDELU v Brně. Absolvent předmětu Hospodářská informatika zvládá práci jak s obecnými uživatelskými programy tak především se zvláštními uživatelskými programy využívanými v lesním hospodářství zejména v oblasti podnikové ekonomiky a řízení. Dokáže formulovat informační strategii podniku a zná kroky nutné k její praktické implementaci. Má přehled o oborově zaměřených softwarových nástrojích, zejména na vedení lesní hospodářské evidence, oceňování lesů, vý- počty škod a evidenci myslivosti. Orientuje se v problematice obchodu s dřevní surovinou, veřejných zakázek a dotací. Dokáže vyhledávat oborově zaměřené informace a má přehled o softwarových nástrojích pro práci s takto získanými daty. Má přehled o problematice bezpečnosti v informatice a o autorských právech a možných přístupech k řešení této problematiky. Obsahové zamě- ření přednášek: principy podnikové informatiky, aplikace osobní informatiky se zaměřením na LH, ERP, aktualizace IS/ICT, Business Intelligence, elektronické podnikání, mobilní obchodování, informační technologie v informatice, komunikační technologie a internet, rozvoj a provoz podnikové informatiky, ří- zení podnikové informatiky, bezpečnost v informatice, podnik a státní správa. Součástí přednášek a cvičení jsou i prezentace externích společností zabývající se vývojem, programováním a implementací lesnického SW a HW
Description in English:
Teaching Management Informatics at the Faculty of Forestry and Wood Technologies is seen as an interdisciplinary scope with roots in economics, and overlap in management science and information technology. The focus of the course is therefore both theoretical and especially industry oriented demands of modern Forestry. The aim of this paper is to introduce Article with the specifics of teaching Management Informatics in Forestry Bachelor’s degree program at the Faculty of Forestry and Wood Technology. The student Management Informatics copes with both the general user programs and especially with the special user programs used by the forest industry especially in the area of business economics and management. Able to formulate an information strategy and knows the steps necessary for its practical implementation. My overview of industry- focused software tools, in particular forest management of records, forest valuation, calculation of damages and evidence of hunting. It focuses on issues of trade in wood raw material procurement and subsidies. They can find industry-specific information and a list of software tools for working with the data obtained in this way. My overview of security issues in computer science and Copyright and possible approaches to solving this problem. Content focus of lectures: Principles of Business Informatics, personal informatics applications focusing on Forestry, ERP, updating IS/ICT, Business Intelligence, e-business, mobile commerce in information and communication technology and internet, the development and operation of business intelligence, enterprise management informatics, security informatics, enterprise and government customers. The exercises are focused on working with data in the field, Forestry software, recording and management of forest production, information resources in the forestry–wood sector and databases. Part of lectures and exercises are also presentations of external companies engaged in developing, programming and implementation of forestry software and hardware.
Description in Czech:
Key words:
czech: státní správa, ekonomický software, lesnicko-dřevařský sektor, ERP -- plánování podnikových zdrojů
english: E-goverment, economic software, forestry and wood industry, ERP--enterprise resource planning
Field of result:
AH
IN
Year of submission:
2014
Used in projects:
Non-project research
 
Entry made by:
Last change:
01/02/2015 13:32 (Ing. Tomáš Badal, PhD.)

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
1
23
4
5
bad
 
good
        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Informatika XXVII/2014. 1st ed. Brno: Vydavatelství MENDELU v Brně, 2014. ISBN 978-80-7509-126-0.

Original name:
Informatika XXVII/2014
English name:
Editor:
Department:
Department of Informatics
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-7509-126-0
Publisher: Vydavatelství MENDELU v Brně
Place of publishing: Brno
Form of publication:
printed version
Issue and volume number:
Year of publication:
2014
Issue number:
1
Number of pages:
Entry:
Informatika XXVII/2014
Original language:
Czech
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by:
Last change: 11/13/2014 11:00 (doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.)

Evaluation of publication:

1
234
5
        
123
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

MOTYČKA, A. -- TURČÍNEK, P. -- FALDÍK, O. Informatika XXVII/2014. 20. 1. 2014 - 22. 1. 2014, Luhačovice-Pozlovice, hotel Adamantino (CZ). URL: http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/informatika/

Original name:
Informatika XXVII/2014
English name:
Informatics XXVI/2013
Promoter:
Department:
Department of Informatics
Kind of publication:
holding a conference
Venue:
Luhačovice-Pozlovice, hotel Adamantino
Organizer:
Ústav informatiky PEF MENDELU a EUNIS-CZ
Country:
Czech Republic
Time scope of event:
European event
Conference type:
educational conference
Abbreviation: Informatika XXVII/2014
Order number:
27
Starting date : 20. 1. 2014
End of study:
22. 1. 2014
Held in year :
Total number of participants: 131
Total number of participants from abroad: 18
Original language: Czech
Description in original language:
Hlavním cílem konference (setkávání) je výměna zkušeností z oblasti tvorby a uskutečňování všech typů a forem studijních programů v oblasti předmětů souvisejících s informatikou a výpočetní technikou, informačními a komunikačními technologiemi, informačními systémy podniku, IS/IT a jejich aplikací v podmínkách podnikových, odvětvových a regionálních ekonomik. Je určen zejména pedagogicko vědeckým pracovníkům zajišťujícím výuku v oblasti ICT, IS/IT, informačního a systémového inženýrství na vysokých školách, především jejich ekonomických a technických fakultách. Smyslem semináře je přispět ke spolupráci sesterských pracovišť (kateder a ústavů) jak v oblasti rozvoje studijních programů, tak i v řešení rozvojových projektů a výzkumných úkolů a záměrů v dané zájmové skupině. Seminář je prostorem pro vyústění permanentních diskusí v oblasti našich společných problémů, jejich analýzu a naznačení dalších postupů a cest. Konferenci organizujeme pravidelně počínaje třetím pondělím v lednu, trvá tři dny. V roce 2014 se opět scházíme v Luhačovicích. Bližší informace o programu, účastnících i atmosféře z posledních tří ročníků najdete na webových stránkách http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/informatika Od roku 2007 je konference pořádána Ústavem informatiky PEF ve spolupráci s nezávislým zájmovým sdružením právnických osob EUNIS CZ.
Description in English:
The main goal of this conference (workshop) is exchange of experience from the field of computer science study programs design and realization. It is especially focused on following topics: communication technologies, company information systems, applications of IS/IT in copany,branch and regional economic. The workshop is designed for ICT, IS/IT, information and system engineering scientists and educators at technical universities, especially at economical and technical faculties. The gist of the workshop is to contribute to collaboration between sister departments in the field of study programs development, solving of development projects and scientific tasks. The workshop is a place for permanent discussions about our common problems, their analysis and outlining further steps and wals. The conference is held every year opening on the third Monday in January. It lasts for three days. In the year 2014 was held in the Luhačovice. Further information about the program, participants and also about the spirit of the conference could be found on web pages: http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/informatika. Since 2007 the Conference is held by Department of Informatics PEF in cooperation with the independent special interest association of corporate entities EUNIS CZ.
Description in Czech:
Key words: czech: IS/ICT, aplikovaná informatika, výuka informatiky, eLearning, inovace výuky
english: IS/ICT, applied informatics, eLearning, educational innovations, teaching of informatics
Field of result:
IN
AM
JC
Year of transmission:
RIV identification number:
URL:
http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/informatika/
 
Entry made by:
Last change: 11/10/2014 15:25 (doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.)

Evaluation of publication:

12345
        
1
2
34
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
23
4
5
        
12
3
4
5
amateur
 
professional
        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -