Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. et Ing. Miroslav Cepl
Identifikační číslo: 22584
Univerzitní e-mail: miroslav.cepl [at] mendelu.cz
 
Pracovník informačních technologií - Děkanát LDF (LDF)
 
P 41 07  Lesní inženýrství D-LI
LDF D-LI-TMLD komb [roč 3]
Doktorský typ studia, kombinovaná forma
Technika a mechanizace lesnické výroby, 3. ročník
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav techniky (LDF)
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Osoba spravující výpočetní techniku - Děkanát LDF (LDF)

Kontakty
     
     
     
Publikace
     
Orgány
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BADAL, T. -- CEPL, M. Výuka Hospodářské informatiky na MENDELU v Brně. In Informatika XXVII/2014. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MENDELU v Brně, 2014, s. 11--12. ISBN 978-80-7509-126-0.

Originální název:
Výuka Hospodářské informatiky na MENDELU v Brně
Anglický název: Teaching of Management Informatics at Mendel University in Brno
Autor:
Pracoviště:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
Druh publikace:
abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
Informatika XXVII/2014
Charakter článku:
odborné sdělení
Číslo části:
Od strany: 11
Do strany:
12
Počet stran:
2
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Výuka Hospodářské informatiky na Lesnické a dřevařské fakultě (LDF) je chá- pána jako interdisciplinární obor s kořeny v ekonomii a přesahem do managementu, informatiky a informačních technologií. Zaměření výuky je tedy jak teoretické tak zejména oborově zaměřené na požadavky moderního lesního hospodářství. Cílem příspěvku je seznámit se specifiky výuky Hospodářské informatiky v bakalářském studijním programu Lesnictví na LDF MENDELU v Brně. Absolvent předmětu Hospodářská informatika zvládá práci jak s obecnými uživatelskými programy tak především se zvláštními uživatelskými programy využívanými v lesním hospodářství zejména v oblasti podnikové ekonomiky a řízení. Dokáže formulovat informační strategii podniku a zná kroky nutné k její praktické implementaci. Má přehled o oborově zaměřených softwarových nástrojích, zejména na vedení lesní hospodářské evidence, oceňování lesů, vý- počty škod a evidenci myslivosti. Orientuje se v problematice obchodu s dřevní surovinou, veřejných zakázek a dotací. Dokáže vyhledávat oborově zaměřené informace a má přehled o softwarových nástrojích pro práci s takto získanými daty. Má přehled o problematice bezpečnosti v informatice a o autorských právech a možných přístupech k řešení této problematiky. Obsahové zamě- ření přednášek: principy podnikové informatiky, aplikace osobní informatiky se zaměřením na LH, ERP, aktualizace IS/ICT, Business Intelligence, elektronické podnikání, mobilní obchodování, informační technologie v informatice, komunikační technologie a internet, rozvoj a provoz podnikové informatiky, ří- zení podnikové informatiky, bezpečnost v informatice, podnik a státní správa. Součástí přednášek a cvičení jsou i prezentace externích společností zabývající se vývojem, programováním a implementací lesnického SW a HW
Popis v anglickém jazyce:
Teaching Management Informatics at the Faculty of Forestry and Wood Technologies is seen as an interdisciplinary scope with roots in economics, and overlap in management science and information technology. The focus of the course is therefore both theoretical and especially industry oriented demands of modern Forestry. The aim of this paper is to introduce Article with the specifics of teaching Management Informatics in Forestry Bachelor’s degree program at the Faculty of Forestry and Wood Technology. The student Management Informatics copes with both the general user programs and especially with the special user programs used by the forest industry especially in the area of business economics and management. Able to formulate an information strategy and knows the steps necessary for its practical implementation. My overview of industry- focused software tools, in particular forest management of records, forest valuation, calculation of damages and evidence of hunting. It focuses on issues of trade in wood raw material procurement and subsidies. They can find industry-specific information and a list of software tools for working with the data obtained in this way. My overview of security issues in computer science and Copyright and possible approaches to solving this problem. Content focus of lectures: Principles of Business Informatics, personal informatics applications focusing on Forestry, ERP, updating IS/ICT, Business Intelligence, e-business, mobile commerce in information and communication technology and internet, the development and operation of business intelligence, enterprise management informatics, security informatics, enterprise and government customers. The exercises are focused on working with data in the field, Forestry software, recording and management of forest production, information resources in the forestry–wood sector and databases. Part of lectures and exercises are also presentations of external companies engaged in developing, programming and implementation of forestry software and hardware.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: E-goverment, economic software, forestry and wood industry, ERP--enterprise resource planning
čeština: státní správa, ekonomický software, lesnicko-dřevařský sektor, ERP -- plánování podnikových zdrojů
Obor výsledku: Ekonomie
Informatika
Rok uplatnění:
2014
Uplatněno na projektech:
Mimoprojektový výzkum
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
02.01.2015 13:32 (Ing. Tomáš Badal, PhD.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Informatika XXVII/2014. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MENDELU v Brně, 2014. ISBN 978-80-7509-126-0.

Originální název:
Informatika XXVII/2014
Anglický název:
Editor:
Pracoviště: Ústav informatiky
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-126-0
Nakladatel:
Vydavatelství MENDELU v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2014
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Informatika XXVII/2014
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

MOTYČKA, A. -- TURČÍNEK, P. -- FALDÍK, O. Informatika XXVII/2014. 20. 1. 2014 - 22. 1. 2014, Luhačovice-Pozlovice, hotel Adamantino (CZ). URL: http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/informatika/

Originální název:
Informatika XXVII/2014
Anglický název:
Informatics XXVI/2013
Organizátor:
Pracoviště:
Ústav informatiky
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Luhačovice-Pozlovice, hotel Adamantino
Pořadatel: Ústav informatiky PEF MENDELU a EUNIS-CZ
Stát:
Česká republika
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
pedagogická konference
Zkratka:
Informatika XXVII/2014
Pořadové číslo:
27
Datum zahájení:
20. 1. 2014
Datum ukončení:
22. 1. 2014
Rok konání:
Počet účastníků celkem:
131
Počet účastníků ze zahraničí:
18
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Hlavním cílem konference (setkávání) je výměna zkušeností z oblasti tvorby a uskutečňování všech typů a forem studijních programů v oblasti předmětů souvisejících s informatikou a výpočetní technikou, informačními a komunikačními technologiemi, informačními systémy podniku, IS/IT a jejich aplikací v podmínkách podnikových, odvětvových a regionálních ekonomik. Je určen zejména pedagogicko vědeckým pracovníkům zajišťujícím výuku v oblasti ICT, IS/IT, informačního a systémového inženýrství na vysokých školách, především jejich ekonomických a technických fakultách. Smyslem semináře je přispět ke spolupráci sesterských pracovišť (kateder a ústavů) jak v oblasti rozvoje studijních programů, tak i v řešení rozvojových projektů a výzkumných úkolů a záměrů v dané zájmové skupině. Seminář je prostorem pro vyústění permanentních diskusí v oblasti našich společných problémů, jejich analýzu a naznačení dalších postupů a cest. Konferenci organizujeme pravidelně počínaje třetím pondělím v lednu, trvá tři dny. V roce 2014 se opět scházíme v Luhačovicích. Bližší informace o programu, účastnících i atmosféře z posledních tří ročníků najdete na webových stránkách http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/informatika Od roku 2007 je konference pořádána Ústavem informatiky PEF ve spolupráci s nezávislým zájmovým sdružením právnických osob EUNIS CZ.
Popis v anglickém jazyce:
The main goal of this conference (workshop) is exchange of experience from the field of computer science study programs design and realization. It is especially focused on following topics: communication technologies, company information systems, applications of IS/IT in copany,branch and regional economic. The workshop is designed for ICT, IS/IT, information and system engineering scientists and educators at technical universities, especially at economical and technical faculties. The gist of the workshop is to contribute to collaboration between sister departments in the field of study programs development, solving of development projects and scientific tasks. The workshop is a place for permanent discussions about our common problems, their analysis and outlining further steps and wals. The conference is held every year opening on the third Monday in January. It lasts for three days. In the year 2014 was held in the Luhačovice. Further information about the program, participants and also about the spirit of the conference could be found on web pages: http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/informatika. Since 2007 the Conference is held by Department of Informatics PEF in cooperation with the independent special interest association of corporate entities EUNIS CZ.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: IS/ICT, applied informatics, eLearning, educational innovations, teaching of informatics
čeština: IS/ICT, aplikovaná informatika, výuka informatiky, eLearning, inovace výuky
Obor výsledku:
Informatika
Pedagogika a školství
Počítačový hardware a software
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/informatika/
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 10.11.2014 15:25 (doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -