Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Hana Čerteková
Identifikační číslo: 19604
Univerzitní e-mail: hana.certekova [at] mendelu.cz
 

     
Závěrečná práce
     
Orgány
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Přijímací řízení do středních škol
Autor: Bc. Hana Čerteková
Pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Přijímací řízení do středních škol
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou přijímacího řízení do středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vymezen pojem přijímací řízení na střední školy a s ním související legislativa. Dále jsou vy-mezeny subjekty přijímacího řízení, popsány a srovnány podmínky a průběh přijí-macího řízení do středoškolského vzdělávání posledních deseti let a zachyceny změny v dílčích časových etapách vycházející z legislativních změn. Podrobně je popsán průběh a aktuální podmínky přijímacího řízení. V souladu s cíli praktické části práce je věnována pozornost rovněž jednotné přijímací zkoušce, která byla pilotně ověřována v letech 2015 a 2016 a od roku 2017 se stává povinnou pro přijímání do oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou. Cílem praktické části bakalářské práce je u žáků studujících ve školním roce 2016/2017 poslední devátý ročník dvou brněnských základních škol, kteří skláda-jí jednotnou přijímací zkoušku, zjistit, zda a jak byli ze strany základní a vybrané střední školy s povinností složit jednotnou přijímací zkoušku seznamováni. Před-mětem výzkumu bylo dále zjištění, jaké měli možnosti přípravy, jak se na přijímací zkoušku skutečně připravovali a zda byla příprava podle nich dostačující. Pro zpracování praktické části byla použita dotazníková metoda. Nástrojem pro sběr dat byl dotazník vytvořený pro účely bakalářské práce. Data byla vyhodnocena s využitím popisné statistiky.
Klíčová slova:
uchazeč, Přijímací řízení, střední škola, připravenost na přijímací zkoušku, dotazník

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D..