Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. David Procházka, Ph.D.
Identification number: 18583
University e-mail: david.prochazka [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Informatics (FBE)
Pracovník pro implementaci investic - Department of Informatics (FBE)
 
External Instructor - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

     
Lesson
     
     
     
Publications
     
Curriculum vitae          
     
Conferences
     

This page shows the preview of the selected CV.

 
Životopis

Osobní údaje     
Ing. David Procházka, Ph.D.
DI FBE, ext FFWT, ext ÚHÚLAG FFWT

Vzdělání     
2008Ph.D.
MUAF in Brno, Faculty of Business and Economics
System engineering and Informatics (Economical Informatics)
2005
Ing.
Brno University of Technology (Faculty of Information Technology)
Electrotechnics and Informatics

Zaměstnání     
2005–2011
MUAF in Brno, Department of Informatics
Research Assistant

Pedagogická činnost na univerzitě - agregovaná     
CPPProgramovací jazyk C++ (FBE)
DEI
Ekonomická informatika pro DSP (FBE)
DHM
Hypertextové a multimediální systémy pro DSP (FBE)
IKT
Informační a komunikační technologie (FFWT)
IOS
Mobilní aplikace pro iOS (FBE)
PG2
Počítačová grafika II (FBE)
POS
Polohově orientované služby (FFWT)
PUR
Pokročilá uživatelská rozhraní (FBE)
ZOO
Základy objektového návrhu (FBE)
CPPAProgramovací jazyk C++ v AJ (FBE)
INPD
Infrastruktura prostorových dat (FFWT)
PURA
Pokročilá uživatelská rozhraní v AJ (FBE)
GISAID
GIS, analýza a integrace dat (FBE)
EBC-ZOO
Základy objektového návrhu (FBE)

Řešené projekty     
2015–2015
Smluvní výzkum
Návrh a realizace aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických dat
2015–2016
Smluvní výzkum
Inovace pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému QI
2015–2015
Smluvní výzkum
Zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému Qi
2015–2015
RP
Rozvoj laboratoří pro samostatnou tvůrčí činnost studentů a ak. pracovníků PEF MENDELU
2015–2015
Smluvní výzkum
Školení a analýza uživatelského rozhraní mapového portálu firmy Geosense
2014–2015
Smluvní výzkum
Vývoj komerčního mobilního geografického informačního systému pro platformu Android
2013–2014
IGAZvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů
2014–2014
FRVŠ
Inovace učebny počítačové grafiky, geografických a mobilních technologií
2012–2012
IGAVyužití rozšířené reality pro marketingové účely
2011–2011
IGA
Využití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesu
2010–2010
IGA
Virtualizace mapových služeb pro podnikové aplikace
2010–2010
IGA
Vizualizace komplexních grafických dat pro podporu rozhodovacího procesu
2008–2009
FRVŠSoftwarové vybavení učebny pro studenty specializující se na počítačovou grafiku a GISřešitel
2008–2013
Other
Moebius
2008–2008
FRVŠ
Rozvoj laboratoří pro výuku geografických informačních technologií
2009–2008
FRVŠ
Vznik navazujícího předmětu Digitální fotografie
spoluřešitel
2006–2007
FRVŠ
Integrace mobilních geografických inf. technologií do výuky na PEF MZLU
2006–2007
FRVŠTvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Progamovací jazyk C++spoluřešitel
2006–2006
FRVŠ
Integrace geodat pro podporu výuky na PEF MZLU v Brně
2006–2006
FRVŠ
Laboratoř virtuální reality
pedagogická podpora projektu
2006–2011
eTS VZ
06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi p...
2005–2011
TS VZ
02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikat...
2005–2011
eTS VZ
02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelsk...
2005–2011
eTS VZ
02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU
2005–2011eTS VZ02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí
2005–2011
eTS VZ
02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vz...
2005–2011
eTS VZ
02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezináro...
2005–2011VZ
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropské...
2005–2006
Akt eTS VZ
01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání
2006–2011
Akt eTS VZ01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání
2005–2011eTS VZ
01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a...
2005–2011
eTS VZ
01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost ...
2005–2011
TS VZ
01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evrop...
2005–2006
Akt eTS VZ
01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních porad...
2006–2011Akt eTS VZ01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních porad...
2005–2006eTS VZ01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění pr...
2006–2011eTS VZ
01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění pr...
2005–2006
eTS VZ01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, stru...
2006–2011
eTS VZ
01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, stru...
2005–2006
Akt eTS VZ
02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako ...
2006–2011
Akt eTS VZ
02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako ...
2005–2011
eTS VZ
02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s ner...
2005–2006
eTS VZ
02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v kon...
2006–2011eTS VZ
02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v kon...
2005–2006eTS VZ02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání domi...
2006–2011eTS VZ02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání domi...
2005–2006
Akt eTS VZ
02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního říz...
2006–2011Akt eTS VZ
02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního říz...
2005–2006
eTS VZ02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podn...
2006–2011eTS VZ02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podn...
2005–2006
Akt eTS VZ03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktore...
2006–2011
Akt eTS VZ
03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktore...
2005–2011
eTS VZ
03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod ...
2005–2006
Akt eTS VZ03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky ori...
2006–2011
Akt eTS VZ
03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky ori...
2005–2006eTS VZ
03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů ...
2006–2011
eTS VZ
03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů ...
2005–2011eTS VZ03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a meto...
2005–2006
eTS VZ
03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelskýc...
2006–2011eTS VZ03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelskýc...
2005–2011TS VZ
03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového ...
2005–2011
eTS VZ
04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u zá...
2005–2006
eTS VZ
04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy ...
2006–2011
eTS VZ
04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy ...
2005–2011
eTS VZ
04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradič...
2005–2006
Akt eTS VZ
04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí
2006–2011
Akt eTS VZ
04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí
2005–2006
eTS VZ
04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou...
2006–2011eTS VZ
04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou...
2005–2006
Akt eTS VZ
04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně...
2006–2011Akt eTS VZ
04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně...
2005–2011
TS VZ
04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesec...
2005–2006
Akt eTS VZ
05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy
2006–2011
Akt eTS VZ
05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy
2005–2006
eTS VZ
05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efek...
2006–2011
eTS VZ
05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efek...
2005–2011
eTS VZ
05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v...
2005–2006
Akt eTS VZ
05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb
2006–2011Akt eTS VZ
05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb
2005–2011
TS VZ
05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky
2005–2006
Akt eTS VZ
06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách
2006–2011
Akt eTS VZ
06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách
2005–2006
Akt eTS VZ06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování j...
2006–2011Akt eTS VZ06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování j...
2005–2006eTS VZ06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhod...
2006–2011
eTS VZ
06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhod...

Univerzitní aktivity     
2018–Study Programme Committee (B-SE System engineering and informatics) (member)
2018–
Study Programme Committee (C-SE System engineering and informatics) (member)
2018–
Field of Study Committee for Bachelor's study programme (B-SE-EI Economic informatics) (member)
2018–Field of Study Committee for Master's follow-up study programme (C-SE-EI Economic informatics) (member)

Akademické stáže     
09/2006–09/2006
individuální (jiný zdroj) (studentská)
ILEI, Helsinki, Oulu, Republic of Finland

Odborná sdružení     
2008–
Association for Computing Machinery (member)
2006–
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (member)
2006–

Jazykové znalosti     
English (very good)
French (basic)
German (basic)