Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Identifikační číslo: 1768
Univerzitní e-mail: dlinhart [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Učitel jako spolutvůrce klimatu ve třídě
Autor: Bc. Jan Komárek
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Oponent:Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Učitel jako spolutvůrce klimatu ve třídě
Abstrakt:Bakalářská práce se zaměřuje na třídního učitele jako spolutvůrce klimatu ve tří-dě. V první kapitole teoretické části je popsáno klima školní třídy a jeho typy, pozi-tivní třídní klima a zdroje jeho utváření a metody zkoumání třídního klimatu. Dru-há kapitola teoretické části je zaměřena na faktory ovlivňující klima školní třídy, konkrétně na žáka střední školy, sociální prostředí žáka, mezi které patří rodina, vrstevníci a média a na klima samotné školy. Závěr teoretické části se zabývá tříd-ním učitelem jako spolutvůrcem klimatu ve třídě. Je zde popsána osobnost učitele, role třídního učitele a specifika třídního učitele od ostatních učitelů. Praktickou část tvoří řízené rozhovory a dotazníkové šetření provedené na střední škole v Třebíči. Cílem je zjistit třídní klima ve vybraných školních třídách, zjistit názor třídních učitelů na třídní klima v jejich třídě a výsledná data navzájem identifikovat. Nástrojem sběru dat je polostrukturovaný rozhovor a dotazník, vy-tvořený pro účely průzkumu. Respondenty jsou žáci 1. a 2. ročníků vybrané střední školy a jejich třídní učitelé. Získaná data budou znázorněna prostřednic-tvím tabulek a grafů.
Klíčová slova:Třídní klima, Třídní učitel, Žáci

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc..