Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identification number: 1698
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)

Contacts          Projects
     
     
     
Bodies
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Audit of the financial statement as a tool for controlling
Written by (author):
Ing. Michaela Uhríková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:
Dobrovoľný audit účtovnej závierky ako nástroj kontroly
Summary:
Predmetom diplomovej práce je posúdenie využiteľnosti metód používaných v súlade s medzinárodnými štandardami a ich následná modifikácia pre potreby dobrovoľného auditu účtovnej jednotky, ktorej hlavným predmetom činnosti je zákazková výroba softvéru. Práca je rozdelená na dve hlavné časti, v prvej si stano-vím ciele práce, charakterizujem auditnú činnosť, priblížim fázy auditu a špecifiká. V druhej časti uskutočním audit spoločnosti v súlade s medzinárodnými audítor-skými štandardmi, prostredníctvom čoho odpoviem na stanovené ciele práce. Zá-roveň poskytnem odporúčania pre auditovanú spoločnosť.
Key words:účtovná dokumentácia, riziko, významnosť, účtovná závierka, audit, zákazková výroba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..