Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identification number: 1641
University e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Head of department - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (DRBE FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Business relation ships as part of the business environment of the farm
Written by (author): Ing. Petra Měřínská
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent:Ing. Zdeněk Zdráhal
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Obchodní vztahy jako součást podnikatelského prostředí zemědělského podniku
Summary:MĚŘÍNSKÁ, P. Obchodní vztahy jako součást podnikatelského prostředí zemědělského podniku. Diplomová práce. Brno 2013. Tato diplomová práce se zabývá vymezováním úlohy dodavatelsko-odběratelských vztahů zemědělského podniku v podnikatelském prostředí poptávkově determinovaném modelu zemědělství. Sledovaným subjektem je společnost s ručením omezeným působící v sektoru zemědělství. Práce je formálně rozdělena do několika částí. Na základě literárního přehledu, který je zaměřen, na základní charakteristiku evropského modelu a změny v prostředí vyvolané dynamikou prostředí agrobyznysu jsou identifikovány zejména východiska, reakce na změny prostředí ve strategii společné zemědělské politiky v souvislosti s problematikou koordinace činností v rámci agrobyznysu v globalizujícím se prostředí. Druhá část, vlastní práce, je věnována charakteristice konkrétní společnosti, zkoumány a vyhodnoceny jsou hospodářské výsledky zaměřené dle odvětví, současně je zde uvedena i struktura přijatých dotací. V této souvislosti práce zkoumá strukturu tržeb a vývoj hektarových výnosů u nosných komodit. Kromě hodnocení výsledků činnosti podniku v průběhu deseti let jsou analyzovány i vývojové tendence v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů. Hodnocen je vývoj v počtu rozhodujících dodavatelů vstupů a z pohledu odběratelských vztahů je podrobněji analyzována pozice rozhodujícího obchodního partnera. Na základě provedených analýz a komparací jsou charakterizovány základní tendence ve vývoji zemědělského podniku a identifikovány rozhodující faktory, které se na změnách základních struktur výroby a dodavatelsko-odběratelských vztahů ve sledovaném období projevovaly.
Key words:evropský model zemědělství, komodita, podnik, poptávka, společná zemědělská politika, agrobyznys, transakční náklady, smluvní vztahy , dodavatelské-odběratelské vztahy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc..