Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
 

     Lesson     
     
     
     
     
Supervised theses
          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Foreign direct investment in the Czech Republic
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:Ing. Roman Ptáček, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Přímé zahraniční investice v České republice
Summary:Diplomová práce je zaměřena na posouzení přílivu přímých zahraničních investic do České republiky v makroekonomických a mikroekonomických souvislostech. Přínos diplomové práce spočívá v analýze vývoje přímých zahraničních investic z hlediska odvětvového i teritoriálního členění, vyhodnocení nejdůležitějších faktorů podílejících se na jejich přílivu a zhodnocení dopadu přímých zahraničních investic na hospodářský růst, vnější ekonomickou rovnováhu a zaměstnanost. Cíl práce je naplněn pomocí aplikace ekonomických teorií i testování statistických hypotéz. Pozornost je věnována vyhodnocení systému investičních pobídek a zodpovězení otázky, zda investiční pobídky jsou pro stát výhodným nástrojem přispívajícím ke zkvalitnění investičního prostředí v České republice. Diplomová práce rovněž pojednává o přínosech a hrozbách souvisejících s masivním přílivem přímých zahraničních investic.
Key words:
přímé zahraniční investice, investiční pobídky, přínosy a hrozby přímých zahraničních investic, hrubý domácí produkt, vnější ekonomická rovnováha, zaměstnanost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.