Persons at MENDELUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Identification number: 15164
 

     Lesson     Final thesis
     
Publications     Bodies
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The Evaluation of the economic situation of agriculture enterprises under organic farming system
Written by (author): Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Department: Department of Business Economics (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Zhodnocení ekonomické úrovně ekologicky hospodařících zemědělských podniků
Summary:
Ekologické zemědělství je dnes v ČR stabilizovaný zemědělský systém, který je státem podporován a je dobrou alternativou vývoje zemědělství v ČR do budoucnosti. Hlavním cílem této disertační práce je přispět k poznání vývoje ekonomické úrovně ekologicky hospodařících zemědělských podniků a poznání hlavních souvislostí podporujících či omezujících další rozvoj tohoto systému zemědělského hospodaření v ČR. Souběžným cílem práce je příspěvek ke zdokonalení metod posuzování ekonomického vývoje ekologicky hospodařících zemědělských podniků, zejména s ohledem na specifika zemědělství a systému ekologického hospodaření zvlášť. Práce se zaměřuje především na důkladné posouzení finanční stránky ekonomické situace ekologicky hospodařících zemědělských podniků se zvláštním zřetelem na rentabilitu a aktivitu, tedy výkonnostní stránku finanční situace podniku. Z dosažených výsledků vyplývá, že situace ekologicky hospodařících zemědělských podniků se liší od situace konvenčních zemědělských podniků a to hlavně u právnických osob. Z hlediska tvorby ekonomické přidané hodnoty naznačují všechny modely vyšší úspěšnost ekologických podniků. Ekologicky hospodařící zemědělské podniky mají jak v případě právnických, tak fyzických osob vyšší poměr dotací k tržbám než podniky konvenční. Dotace tvoří u zemědělských podniků významný zdroj příjmů. V případě ekologických podniků je velikost dotací, resp. jejich význam pro podniky, zásadní. Po jejich odečtení, resp. zohlednění, dojde k výrazné redukci hospodářského výsledku a tím samozřejmě i rentabilit. Bez podpory dotací dosahují oba typy podniků záporných hospodářských výsledků. Práce se nezaměřuje pouze na hodnocení jednotlivých oblastí zemědělské výroby, ale hodnotí podnik jako celek. Určitá omezení vyplývají z nedostupnosti dat, resp. z omezenosti dané obchodním tajemstvím. Proto jsou v práci prezentovány výsledky tzv. průměrného podniku. I přes tyto nedostatky je však z výsledků práce možné usuzovat na stav prvovýrobců v ekologickém zemědělství jako na uspokojivý.
Key words:
ekologické zemědělství, konvenční zemědělství, dopady specifických opatření agrární politiky na ekologické zemědělství, ekonomická situace zemědělských podniků

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

.posudek oponenta
Supervisor's reviewOpponent's review J. HomolkaOpponent's review Ľ. Paška

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

upozornění
If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Iva Živělová, CSc..