Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Houšť, Ph.D.
Identification number: 14469
University e-mail: martin.houst [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu II - Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)

     
Lesson     
Final thesis
     Publications     Bodies
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Effect of different tillage intensity on physical and hydro-physical properties
Written by (author):
Department:
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor:
Ing. Blanka Procházková, CSc.
Opponent 1:
Opponent 2:
Ing. Milan Vach, CSc.
Opponent 3:
prof. Ing. Josef Hůla, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vliv různé intenzity zpracování půdy na její fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti
Summary:
Disertační práce je zaměřena na zhodnocení možností využití minimalizačních a konvenčních technologií zpracování půdy u kukuřice na zrno v systémech hospodaření na půdě a na jejich vliv na fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti půdy. Sledování probíhalo v rámci stacionárního polního pokusu vedeného od roku 2001 na hlinité hnědozemní půdě v kukuřičné výrobní oblasti na pozemku zemědělského podniku Agroservis 1. zemědělská a.s. Višňové. Hodnoceny byly tři způsoby zpracování půdy: (1) orba na 0,22 m; (2) mělké zpracování půdy kypřením na 0,10--0,12 m; (3) setí do nezpracované půdy. Sledován byl vliv různého zpracování půdy na základní fyzikální vlastnosti, infiltraci vody, penetrometrický odpor půdy a na výnosy kukuřice na zrno při jejím opakovaném pěstování. Ze základních fyzikálních vlastností byly hodnoceny objemová hmotnost, celková pórovitost, minimální vzdušná kapacita a objemová vlhkost půdy. S klesající intenzitou zpracování půdy docházelo ke statisticky významnému zvyšování objemové hmotnosti a snižování celkové pórovitosti půdy. Nejvyšší hodnoty objemové hmotnosti půdy byly zjišťovány po setí do nezpracované půdy. Celková pórovitost byla nejvyšší u technologie zpracování půdy orbou. Nejnižší minimální vzdušná kapacita byla po setí do nezpracované půdy. Nejvyšší objemová vlhkost byla na variantě se setím do nezpracované půdy a nejnižší na variantě s orbou. Vliv různého zpracování na infiltraci vody do půdy byl (kromě extrémně vlhkého roku 2010) statisticky nevýznamný. Vliv různé intenzity zpracování půdy na infiltraci vody byl v jednotlivých letech rozdílný. V suchých letech (2008 a 2011) byla vyšší rychlost infiltrace na minimalizačních variantách, v extrémně vlhkém roce 2010 na variantě s orbou. V průměru sledování byla nejvyšší intenzita infiltrace na variantě s orbou a nejnižší na variantě s mělkým zpracováním půdy. Penetrometrický odpor půdy byl vždy vyšší pod zpracovávanou vrstvou půdy, kde se tvoří utuženější vrstva. Vliv různého zpracování půdy na výnosy kukuřice na zrno byl statisticky nevýznamný. V průměru byl dosažen nejvyšší výnos po orbě (10,76 t.ha-1), dále po mělkém zpracování půdy (10,55 t.ha-1) a nejnižší po setí do nezpracované půdy (9,76 t.ha-1). Výsledky sledování v daných podmínkách ukazují na možnost využití mělkého zpracování půdy ke kukuřici na zrno.
Key words:
kukuřice, zpracování, půda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

ErrataSupervisor's reviewOpponent's review F. BauerOpponent's review M. VachOpponent's review J. Hůla

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Blanka Procházková, CSc..