Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Houšť, Ph.D.
Identification number: 14469
University e-mail: martin.houst [at] mendelu.cz
 

     
Lesson
     
Final thesis
     Publications
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The effect different intensity soil tillage on yields winter wheat
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Blanka Procházková, CSc.
Opponent:RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vliv různé intenzity zpracování půdy na výnosy ozimé pšenice
Summary:
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení možností využití minimalizačních technologií zpracování půdy u obilnin, především u ozimé pšenice, v systémech hospodaření na půdě. V literárním přehledu je rozebrána problematika zpracování půdy a možností využívání minimalizačních technologií. Ve výsledkové části je vyhodnocen vliv dlouhodobého používání různých způsobů zpracování půdy na výnosy ozimé pšenice pěstované po třech předplodinách -- vojtěšce, kukuřici na siláž a hrachu. Pokus je veden od roku 1989 na černozemní půdě v řepařské výrobní oblasti v Ivanovicích na Hané. Hodnoceny jsou čtyři způsoby zpracování půdy: (1) orba na 0,22 m, (2) orba na 0,15 m, (3) setí do nezpracované půdy a (4) mělké zpracování půdy do 0,10 m. U ozimé pšenice pěstované po vojtěšce byl v průměru za hodnocené roky (1989 -- 2008) dosažen nejvyšší výnos po orbě na 0,15 m (varianta 2) a jen nepatrně nižší výnos byl po orbě na 0,22 m (varianta 1) a po mělkém zpracování půdy talířovým nářadím (varianta 4). Nejnižší průměrný výnos byl na variantě bez zpracování půdy, mimo jiné i jako důsledek obrůstání vojtěšky, která zde nebyla do roku 2006 likvidována neselektivním herbicidem. Statisticky průkazné rozdíly byly zaznamenány mezi variantou 3 a 2 a variantou 3 a 1. U ozimé pšenice pěstované po kukuřici na siláž byly rozdíly ve výnosech mezi variantami 1, 2 a 4 (orba na 0,24 m, orba na 0,15 m a mělké zpracování půdy) malé, statisticky neprůkazné. Výraznější snížení výnosu bylo zaznamenáno po přímém setí ozimé pšenice do nezpracované půdy (varianta 3). Statisticky průkazný rozdíl byl zaznamenán mezi variantou 3 a 1. U ozimé pšenice pěstované po hrachu byl dosažen nejvyšší průměrný výnos po setí ozimé pšenice do nezpracované půdy (varianta 3). Nejnižší výnos byl na variantě s mělkým zpracováním půdy talířovým nářadím (varianta 4). Mezi těmito dvěma variantami byl zaznamenán statisticky průkazný rozdíl. Výsledky sledování vlivu různých způsobů zpracování půdy na výnosy ozimé pšenice ukazují v daných půdně-klimatických podmínkách na možnosti uplatnění minimalizačních technologií. Výběr technologického postupu zpracování půdy je však potřeba volit s ohledem na předplodinu. Po vojtěšce a kukuřici na siláž lze využít mělké zpracování půdy kypřením, po hrachu přímé setí ozimé pšenice do nezpracované půdy.
Key words:
ozimá pšenice, zpracování půdy, výnosy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Blanka Procházková, CSc..