Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Tax competition in the EU and options of elimination of its negative incidence
Written by (author): Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent 1:prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
Opponent 3:prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Daňová konkurence v EU a možnosti eliminace jejích negativních dopadů
Summary:Globalizace a integrace trhů postupně oslabuje nejen skutečné hranice me-zi státy, ale i hranice daňové. Zvyšující se propojenost národních ekonomik a trhů zapříčiňuje daňovou konkurenci, která může být pro některé státy výhodná, ale pro jiné může představovat hrozbu podlomení veřejných rozpočtů. Přestože daňová konkurence obecně efektivitu zvyšuje, na druhé straně může mít nežá-doucí důsledky, které se mohou projevit v podobě závodu ve snižování daní ke dnu. Taktéž rozdíly ve zdaňování kapitálu v jednotlivých zemích způsobují, že dochází k jeho přesunům do daňově výhodnějších jurisdikcí za účelem vyhýbání se daňovým povinnostem v domácí zemi. Vyvstává tedy otázka, zda není daňová konkurence překážkou efektivního zdaňování korporací a zda a jak by měly vlády čelit hrozbám podlomení veřejných financí. I když někteří požadují vzájemnou spolupráci v koordinaci a harmonizaci přímých daní v zemích Evropské unie, jiní oponují, že nejefektivnějším řešením je tržní alokace a připuštění daňové konkurence. Nejednotnost názorů na zachování či odstranění daňové konkurence vede k diskusi, zda je opravdu prospěšná či škodlivá. Cílem disertační práce je na tuto otázku odpovědět. Práce tak empiricky vyhodnocuje úroveň daňové konkurence v Evropské unii a pomocí panelové analýzy ověřuje na vzorku 27 členských zemí v období let 1998 až 2010, že daňová soutěž není škodlivá, nevede k narušování veřejných rozpočtů a ani k závodu ve snižování daní ke dnu u zemí EU-15. Dochází také k závěru, že nové členské země EU-12 nezpůsobují škodlivou daňovou konkurenci vůči původním státům EU-15. V souvislosti s tím se práce zaměřuje i na potřebnost chránit daňové základy jednotlivých zemí. Zabývá se ekonomickými aspekty obecných a specifických pravidel proti zneužívání v národních daňových systémech členských zemí a verifikuje, proč by měly státy vedle obecných pravidel využívat i specifická opatření v podobě CFC pravidel na obranu před daňovými úniky a vyhýbáním se daňovým povinnostem.
Key words:CFC pravidla, obecná pravidla proti zneužívání, specifická pravidla proti zneužívání, škodlivá daňová konkurence, zahraniční přímé investice, závod ve snižování daní ke dnu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisOpponent's review J. ŠirokýOpponent's review L. VítekOpponent's review D. Stavárek

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..