Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The Concept of Corporate Taxation within the Conditions of the Czech Republic Economy in the Context of Current Judicature
Written by (author): Ing. Tomáš Jaroš, Ph.D.
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent 1:prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
Opponent 3:JUDr. Barbara Pořízková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Koncepce zdanění příjmů právnických osob v podmínkách ekonomiky České republiky v kontextu aktuální judikatury
Summary:Předložená disertační práce se zabývá aktuálními výkladovými tendencemi v oblasti zdanění příjmů právnických osob v České republice vyplývajícími z judikatury Nejvyššího správního soudu v kontextu ekonomického vývoje a v kontextu soudobých ekonomických představ o spravedlivém systému zdanění. V práci jsou nejprve popsány názorové tendence obsažené v rozhodovací činnosti především Nejvyššího správního soudu a identifikována slabá místa současného systému zakotveného v platném znění zákona o daních z příjmů. Na základě historického kontextu a vývoje makroekonomických ukazatelů v komparaci s inkasem státního rozpočtu z titulu daně z příjmů právnických osob především posledního desetiletí jsou pak v závěru práce navrženy konkrétní parametrické úpravy, jejichž smyslem je jednak předejít neefektivním sporům a dále rovněž stabilizovat inkaso této daně. Lze konstatovat, že judikatura Nejvyššího správního soudu sice v podmínkách kontinentální tradice nemá závazný charakter, nicméně ukazuje na směr, kterým se ubírá výklad zákona. Z tohoto pohledu se mohou poznatky z odůvodnění jednotlivých rozsudků stát významnou inspirací při formulaci konkrétních systémových změn zákona.
Key words:daňové náklady, judikatura, daňový systém, akruální princip, daň z příjmů právnických osob, daňové výnosy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review J. ŠirokýOpponent's review A. VančurováOpponent's review B. Pořízková

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..