Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Income taxation of athletes and artists in the Czech Republic and the EU
Written by (author): Bc. Ing. Jana Vrtalová, Ph.D.
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent 1:doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Opponent 3:doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zdaňování příjmů sportovců a umělců v ČR a EU
Summary:Vrtalová, J. Zdaňování příjmů sportovců a umělců v ČR a EU. Disertační práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. Disertační práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů umělců a sportovců v České republice a ve členských státech Evropské unie. V práci jsou vymezeny základní definice umělců a sportovců podle modelu OECD i podle české legislativy. Práce je také věnována zdaňování sportovců, kteří vykonávají svoji činnost jednotlivě, tak i těch, kteří provozují kolektivní sport. Jednotlivci mohou vykonávat nezávislé povolání nebo být osobami samostatně výdělečně činnými. V kolektivních sportech mohou sportovci být zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými. Dále je rozdíl mezi sportovcem amatérem nebo profesionálem. První skupina provozuje sportovní aktivitu pro svoji zábavu a ve většině případů i bez nároku na odměnu. Mezi amatéry a profesionály existuje skupina tzv. poloprofesionálů (poloamatérů), kteří jsou členy nějakého oddílu, účastní se i soutěží, ale i v tomto případě je pro ně většinou sport ztrátovou aktivitou. Pokud nějaký příjem mají a je menší než 30 000 Kč ročně, je navíc tento příjem od daně z příjmů osvobozen dle § 10 ZDP. Práce se věnuje zejména umělcům a sportovcům z toho důvodu, že tato skupina poplatníků je samostatně analyzována v rámci mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, ať už v rámci modelu OECD nebo OSN. Tyto smlouvy mají vyloučit vícenásobné zdanění a dále zamezovat vzniku úniků na daních a pojistném. Většina zemí, se kterými uzavřela Česká republika vzájemné smlouvy, obsahuje formuli týkající se právě umělců a sportovců. V práci je také zmíněno, pod kterým číslem smlouvy se nachází text týkající se umělců a sportovců, a jaké části tohoto článku mezinárodní smlouva se zahraničním státem obsahuje. Ale například pojem sportovec nebo právní postavení sportovce a sportovní organizace není v českém právu zmíněn vůbec. Proto ani neexistuje jednotný názor na to, jakým způsobem mají být tito poplatníci zdaňováni, jestli jako zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné. V zahraničí převládá pracovněprávní charakter vztahu sportovce a sportovní organizace. Na profesionální sportovce nejdou totiž aplikovat mnohá ustanovení vyplývající ze zákoníku práce, např. práce přesčas, doba nepřetržitého odpočinku atd. A právě proto, že jde o takto speciální skupiny umělců a sportovců, mohou toho zneužívat, nemusejí si některé příjmy přiznávat nebo v případě sportovců mohou využívat Švarcsystém, který je pro ostatní nelegální. Švarcsystém je zakázán především z toho důvodu, že živnostník je oproti zaměstnanci mnohem méně chráněn, nemá tedy nárok na dovolenou, na odstupné, nevztahuje se na něj náhrada za případný pracovní úraz apod. Profesionální umělci i sportovci dosahují ve většině případů vysokých příjmů, a proto při těchto nezákonných postupech mohou vznikat velmi vysoké úniky na daních a pojistném, které jsou pro ně výhodné, ale především škodí státnímu rozpočtu. Je nutné zdůraznit, že se nejedná o daňový únik, ale o vhodné využívání legálních možností, jak platit menší daně v návaznosti na nedostatečnou legislativu České republiky.
Key words:článek 17, umělci a sportovci, zdanění, outsourcing, Švarcsystém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review Z. SadovskýOpponent's review J. ŠirokýOpponent's review H. Březinová

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..