Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Theoretic and pracitcal measurement of compliance costs of taxation
Written by (author): Ing. Štěpánka Kabrdová
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Teoretické a praktické aspekty měření vyvolaných nákladů zdanění
Summary:Diplomová práce se zabývá problematikou měření nepřímých administrativních nákladů zdanění. Teorie daní rozlišuje náklady na přímé administrativní náklady, které vznikají na straně veřejného sektoru z titulu výběru a správy daní, a na nepřímé administrativní nákla-dy. Tyto náklady jsou označovány za vyvolané náklady zdanění. Vybrán byl soubor čtyř podniků, které jsou zaměřeny na strojírenský průmysl. Tyto společnosti sídlí v kraji Vyso-čina a Jihomoravském kraji. Byly zde zjišťovány náklady na zpracování daňového přiznání, vedení účetnictví a mzdové agendy. Nejdůležitějšími ukazateli, které byly za pomoci dotazníkového šetření zjišťovány, byly sledované podíly vyvolaných nákladů zdanění na výnosech z vybraných daní, na cel-kových tržbách a nákladech podniku ve vybraném souboru strojírenských společností. Do-sažená úroveň podílu vyvolaných nákladů zdanění na výnosech z vybraných daní se v rám-ci zkoumaného souboru podniků pohybovala v intervalu od 1,5 do 5,0 % v roce 2006 a 1,7 až 3,5 % v roce 2007.
Key words:daně, výnosy, náklady, tržby, vyvolané náklady zdanění

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..