Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis Mistakes Taxpayers And Their Problems From Point of View Tax from Income Organization
Written by (author): Ing. Lucie Kočová
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Ondřej Babka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza chyb daňových poplatníků a jejich dopady z hlediska daně z příjmu právnických osob
Summary:Kočová, L. Analýza chyb daňových poplatníků a jejich dopady z hlediska daně z příjmů právnických osob. Diplomová práce. Brno, 2006. Tato diplomová práce se zabývá analýzou chyb daňových poplatníků z hlediska daně z příjmů právnických osob. V teoretické části je vymezen rozdíl mezi účetním a zdaňovacím obdobím, je zde objasněn problém pohledávek, rezerv na opravu hmotného majetku, dividend a podílů na zisku a úpravy účetního výsledku na základ daně a výpočet daňové povinnosti i odložené daně. V praktické části jsou v jednotlivých kapitolách řešeny na konkrétních příkladech individuální problémy a chyby právnických osob z hlediska účetního a zejména daňového.
Key words:chyba, daň, analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..