Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Borderland of the Protected Landscape Area Beskydy (Vizovice Highlands vs Javorníky): A Comparison of Historic and Current Use of Landscape
Written by (author): Ing. Jarmila Babicová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Opponent:Ing. Eliška Zimová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Krajina na pomezí CHKO Beskydy (Vizovická vrchovina vs. Javorníky): srovnání historického a současného využití krajiny
Summary:Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem historického a současného působení člověka na krajinu Valašské Polanky. Změny krajiny jsou hodnoceny pomocí historických map a podkladů srovnáním se současností. Dále byly vybrány segmenty z části území patřící do CHKO (Javorníky) a mimo tuto oblast (Vizovické vrchy) k podrobnějšímu zkoumání, které byly mapovány z hlediska biotopů. Mapovanými plochami jsou části hospodářství vybraných zemědělských subjektů, v tomto případě se jedná o extenzivně využívané pastviny. Na těchto plochách byly mapovány segmenty, které byly rozčleněny do několika kategorií krajinných prvků (mokřad, přihrazený okraj lesa, rozptýlená zeleň). Na základě získaných poznatků pak byl vytvořen soubor opatření pro tyto prvky. Práce mimo jiné obsahuje i možnosti využití dotačních titulů v zemědělství.
Key words:Valašská Polanka, změny v krajině, diplomová práce, historické mapy, historické podklady, hospodaření s krajinou, CHKO, Javorníky, krajinné prvky, mapování biotopů, využití krajiny, dotační tituly, Vizovické vrchy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..