Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Full-area habitat mapping of Nedašov village as an alternative results to the Natura 2000 areas.
Written by (author): Ing. Filip Cícha
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Celoplošné mapování biotopů na katastru Nedašov jako alternativa výsledků programu Natura 2000
Summary:Práce nejdříve uvádí základní údaje o obci Nedašov. Dále pojednává o historických aspektech vývoje osídlení a obhospodařování krajiny katastru obce Nedašov. Popisuje stručnou charakteristiku přírodních poměrů v okolí obce a seznamuje čtenáře s metodikou mapování biotopů a podklady pro srovnání získaných výsledků. Hlavní část práce se zabývá popisem aktuálního stavu nelesních biotopů katastru obce Nedašov zjištěného dle metodiky (Řepka a kol., 1994). V další kapitole práce srovnává výsledky vlastního mapování se staršími výsledky poskytnutými (AOPK ČR 2012). Rozdíly ve výsledcích jsou následně předmětem diskuze. Text je doplněn mapovými přílohami vytvořenými v programu ArcGIS 10., grafy, tabulkami a fotodokumentací.
Key words:biotop, mapování biotopů, Nedašov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..