Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The leaf anatomy of significant forest species of sedges (Carex)
Written by (author): Ing. Tadeáš Štěrba
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Opponent:Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Anatomie listů lesnicky významných druhů ostřic (Carex)
Summary:Vzhledem k náročné determinaci sterilních jedinců ostřic (Carex), byla sudována problematika využití anatomických znaků na příčném průřezu listem. Cílem studia bylo pro potřeby floristů, botaniků a fytocenologů, respektive lesních typologů podat informace o využití anatomických znaků při determinaci 52 druhů ostřic nejčastěji se vyskytujících v lesních biotopech. V diplomové práci je podán literární přehled týkající se nejčastěji používaných morfologických a anatomických znaků při taxonomii rodu, provedeno vyhodnocení anatomických znaků u vybraných druhů ostřic pro účely determinace, sestaven stručný určovací klíč a získané výsledky jsou srovnány s již publikovanými. Anatomická stavba listu na příčném průřezu byla studována prostřednictvím světelného mikroskopu a pořízených mikrofotografií. Znaky jako poměr tloušťek svrchní a spodní epidermis, místo výskytu průduchů, přítomnost chlupů, přítomnost a místo výskytu papil, pozice cévních svazků, vlastnosti sklerenchymatických pletiv, charakter vnějších pochev cévních svazků a přítomnost fenolických látek včetně jejich rozmístění v mezofylu listu se ukázaly jako užitečné pro identifikaci vybraných druhů ostřic. Součástí diplomové práce jsou perokresby studovaných anatomických znaků včetně mikrofotografii příčných průřezů listů všech vybraných taxonů.
Key words:identifikace, příčné průřezy, ostřice, Carex, anatomie listů

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..