Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:LEVEL OF BIODIVERSITY AS A FACTOR IN THE SELECTION OF ECOLOGICALLY VALUABLE SEGMENTS OF THE LANDSCAPE
Written by (author): Bc. Ing. Petra Kadlecová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Opponent:Ing. Michal Friedl
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:ÚROVEŇ BIODIVERZITY JAKO FAKTOR VÝBĚRU EKOLOGICKY CENNÝCH SEGMENTŮ KRAJINY
Summary:Bakalářská práce studuje modelové území Velké Karlovice, Podťaté. V úvodu jsou uvedeny cíle práce a historicko -- kulturní aspekty studovaného území. V metodice jsou popsány metody získávání a hodnocení dat. Charakteristika přírodních poměrů popisuje primární strukturu krajiny a další přírodní podmínky studovaného území. Literární přehled se zabývá biodiverzitou a jejím významem. Vysvětluje základní pojmy, význam biodiverzity i příčiny jejího snižování. Hodnotí současný stav světové biodiverzity i druhovou bohatost České republiky. Uvádí mezinárodní dohody na ochranu biodiverzity i způsoby ochrany biodiverzity v České republice. Popisuje zásady pro zachování biodiverzity karpatských luk. Praktická část bakalářské práce hodnotí aktuální stav využití krajiny a na základě druhové bohatosti vybírá ekologicky cenné segmenty krajiny. Popisuje mapovací jednotky a z nich vybrané segmenty. Výstupem je mapa, tabulky všech vybraných segmentů krajiny, výběr mimořádně hodnotných segmentů krajiny a výčet floristicky významných nálezů.
Key words:biodiverzita, ekologická stabilita, cenný segment krajiny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..