Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identification number: 12990
University e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Floristic and Lanscape Study of the Area South of Český Krumlov
Written by (author): Ing. Marie Smolenová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Opponent:Ing. Michal Friedl
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:FLORISTICKO-KRAJINÁŘSKÁ STUDIE ÚZEMÍ JIŽNĚ ČESKÉHO KRUMLOVA
Summary:V bakalářské práci je z botanického a krajinářského hlediska zpracováno území jižně od Českého Krumlova. Úvod obsahuje výčet cílů práce a vymezení hranic studovaného území. Literární rešerše má za úkol uvést čtenáře do krajinně -- ekologické problematiky a seznámit ho s dokumenty zabývajícími se mapovaným územím. Po podrobné charakteristice přírodních podmínek následují výsledky práce v podobě rozboru aktuálního stavu využití krajiny, tabulek ekologicky významných segmentů, návrhů na registraci významných krajinných prvků a významných floristických nálezů v území. V diskuzi jsou srovnané výsledky práce s dokumenty uvedenými v literární rešerši. Práce je doplněna o pět mapových příloh - geologická mapa, lesnická porostní mapa, mapa aktuálního stavu krajiny, mapa vymezení území a kostry ekologické stability, mapa územního systému ekologické stability - klimadiagram a fotodokumentaci.
Key words:terénní mapování, aktuální stav využití krajiny, ekologická stabilita, kostra ekologické stability krajiny, významný krajinný prvek, zvláště chráněný druh rostliny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..