Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Marian Pavelka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12286
Univerzitní e-mail: marian.pavelka [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu II - Ústav ekologie lesa (LDF)
 

          
Závěrečná práce
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Půdní respirace jako zdroj CO2 v ekosystému
Autor:
Pracoviště: Ústav ekologie lesa (LDF)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc.
Oponent 1:
Katarína Střelcová
Oponent 2:prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.
Oponent 3:
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Půdní respirace jako zdroj CO2 v ekosystému
Abstrakt:V souvislosti s probíhající globální změnou klimatu je věnována velká pozornost skleníkovým plynům, zejména CO2. V rámci řešení zadání disertační práce byly vyvinuty a zkonstruovány dva automatické uzavřené gazometrické systémy pro měření toků CO2, které jsou umístěny v lesním (systém SAMTOC) a v lučním porostu (systém SAMTOL) na Experimentálním ekologickém pracovišti Bílý Kříž v Moravskoslezských Beskydech. U systémů SAMTOC a SAMTOL byly podrobně testovány typické kritické vlastnosti uzavřených gazometrických systémů, jako jsou nucený pohyb vzduchu uvnitř komory, diference tlaku mezi komorou a okolím a tzv. komorový efekt. Nebyl nalezen významný vliv testovaných vlastností na měření toků CO2 těmito přístroji. Na základě zkoumání vlivu hloubky měření na hodnotu parametru respirace Q10 byla nalezena optimální hloubka měření teploty půdy. Dále byla vypracována metoda normalizace parametru Q10 pro případy měření teploty půdy v různých hloubkách. Byl zjištěn vliv denní doby, ve které probíhá měření na závislost toku CO2 z půdy na teplotě půdy. Noční měření dávají vyšší hodnoty parametru Q10 než měření během dne. Porovnáním toků CO2 měřených v komorách systému SAMTOL s měřením obecně používanou eddy kovarianční technikou byla v lučním porostu stanovena míra podhodnocení eddy kovariančního měření vlivem advekce CO2. Podhodnocení bylo významné za nocí s velkým efektivním vyzařováním aktivního povrchu. Během nocí s malým efektivním vyzařováním a dostatečně velkou frikční rychlostí proudění byly hodnoty získané eddy kovarianční technikou srovnatelné s hodnotami získanými pomocí systému SAMTOL. Měření toků CO2 pomocí systémů SAMOC a SAMTOL a zdokonalené metodické přístupy umožňují získat přesnější odhady uhlíkové bilance sledovaných ekosystémů.
Klíčová slova:půda, respirace, CO2

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponentaposudek oponenta
Posudek vedoucíhoPosudek oponenta K. Střelcová

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc..