Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Sociálně-demografické srovnání kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
Autor: Ing. Aneta Benáčková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Sociálně-demografické srovnání kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
Abstrakt:Tato diplomová práce porovnává sociálně-demografický vývoj kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Práce je rozdělena na tři části: demografickou statiku a demografickou dynamiku, které jsou hodnoceny během let 1991 až 2006. Poslední částí je zhodnocení následujících vztahů: věk a vzdělanostní úroveň obyvatel v závislosti na velikosti obce, rodinný stav v závislosti na velikosti obce, počet narozených dětí v závislosti na vzdělání ženy, postavení obyvatel v zaměstnání v závislosti na velikosti obce, počet vícečlenných úplných rodin v závislosti na velikosti obce, pohlaví a věková struktura obyvatel tvořících domácnosti jednotlivců. Demografická statika je zaměřena především na věkovou strukturu obyvatel. V obou krajích je regresivní typ populace. Vysočina je mladším krajem, Jihomoravský kraj je silně ovlivněn krajským městem Brno, kde je vysoký podíl starší populace. V Jihomoravském kraji je vyšší podíl vzdělanějších obyvatel a vyšší zaměstnanost v terciárním sektoru. V obou krajích jsou podobné trendy v demografickém vývoji, odlišná je reakce krajů na změny v demografické dynamice. Porodnost dlouhodobě klesá, ale v posledních letech byl zaznamenán v obou krajích mírný nárůst. Sňatečnost na Vysočině stagnuje, v Jihomoravském kraji mírně roste. Rozvodovost a úmrtnost v obou krajích klesá. Součástí demografické dynamiky je i zhodnocení sociálního systému obou krajů. Z hlediska předem stanovených vztahů nejsou v krajích výrazné rozdíly. Věkový průměr obyvatel s velikostí obce klesá, výjimkou jsou krajská města, kde žije vysoký podíl starší populace. Vzdělanostní úroveň populace obou krajů s velkostí obce roste. Podíl svobodných a rozvedených s velikostí obce roste, podíl ženatých klesá. Podíl ovdovělých taktéž s velikostí obce klesá, výjimkou jsou krajská města. S velikostí obce klesá podíl zaměstnanců a roste podíl zaměstnavatelů. Počet vícečlenných úplných rodin s velikostí obce klesá. Nepočetnější skupinou jsou v obou krajích úplné rodiny se dvěmi dětmi. Podle pohlaví je v obou krajích nejvíce domácností jednotlivců svobodných mužů a ovdovělých žen. Z výsledků diplomové práce vyplývá, že v kraji Vysočina i v Jihomoravském kraji přes řadu specifik probíhal a probíhá podobný demografický vývoj s menšími odchylkami, které souvisí s rozdílným poměrem venkovského a městského obyvatelstva.
Klíčová slova:demografická statika, demografická dynamika, Jihomoravský kraj, kraj Vysočina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..