Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavel Knot, Ph.D.
Identification number: 11164
University e-mail: pavel.knot [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Extensive exploatation against intensive exploatation and their influence on structure of turf
Written by (author): Ing. Pavel Knot, Ph.D.
Department: Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Hrabě, CSc.
Opponent 1:doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Rudolf Holúbek, DrSc.
Opponent 3:doc. Ing. Lubor Vítek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv extenzivní a intenzivní exploatace na strukturu trávníkového drnu
Summary:Cílem výzkumných prací první části (A) disertační práce bylo vyhodnocení vlivu vybraných caespestechnických zásahů na strukturu hlavních trávníkových druhů. Bylo provedeno hodnocení vlivu vertikutace, dvou typů hnojiv (s dlouhodobě a krátkodobě působící formou dusíku) a výšky kosení na následující charakteristiky drnu: hmotnost drnu celkové nadzemní a podzemní kořenové části a její dynamiku, hmotnost drnu nadzemní části a její strukturu tj. živou a odumřelou fytomasu, hmotnost drnu podzemní kořenové části do hloubky 200 mm a její stratifikace ve vrstvách 0-20 a 21-200 mm. Experimentální práce byly uskutečněny v období let 2003 až 2005 formou maloparcelkového pokusu ve třech opakováních s náhodných uspořádáním parcel. V polním pokuse nebyly prokázány mezi sledovanými travníkovými druhy statisticky průkazné rozdíly v hmotnosti nadzemní fytomasy. Typ hnojiva neovlivnil statisticky významně hmotnost nadzemní fytomasy ani její složky. Vertikutace ovlivnila vysoce významně hmotnost nadzemní fytomasy a statisticky významně obě její složky. Ve všech případech způsobovala snížení hmotnosti fytomasy. Výška kosení neměla statisticky průkazný vliv na hmotnost kořenové fytomasy. Dlouhodobá forma N-hnojiva měla statisticky průkazně pozitivní vliv na celkovou hmotnost kořenů, a to především v hloubce 0-20 mm. Vertikutace neměla v průměru druhů statisticky průkazný vliv na celkovou hmotnost kořenové fytomasy, avšak u varianty s vertikutací bylo ve vrstvě 21-200 mm zjištěno vysoce významně menší množství kořenové fytomasy. Výška kosení ovlivnila statisticky průkazně celkovou hmotnost kořenové fytomasy. Cílem druhé části (B) disertační práce bylo vyhodnocení vlivu stresových podmínek, tj. chladu a sucha, světelných poměrů a dále výživy dusíkem na klíčivost Poa species a Agrostis species. Pokus byl proveden v řízených podmínkách klimaboxů. Vliv faktorů ovlivňujících klíčivost obilek lze dle významnosti zobecnit následovně (sestupně): světlo > H2O > výživa > stratifikace.
Key words:drn, klíčivost, hnojení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review B. CagašOpponent's review R. HolúbekOpponent's review L. Vítek

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. František Hrabě, CSc..