Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     
     
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Weed infestation of selected crops grown in a selected locality of the beet production area
Written by (author):
Martin Kocourek
Department:
Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Zaplevelení vybraných plodin pěstovaných ve vybrané lokalitě řepařské výrobní oblasti
Summary:Bakalářská práce je zaměřena na zaplevelení vybrané plodiny – máku setého (Papaver somniferum) ve vybraném zemědělském podniku řepařské výrobní oblasti. V polním pokusu bylo hodnoceno druhové složení a počet plevelných rostlin v porostech máku vzhledem k termínu hodnocení a jejich výskyt vzhledem k hustotě porostu. Zjištěná data byla statisticky vyhodnocena v programu Canoco 5.0. Byla vypočtena délka gradientu (Lengths of Gradient) pomocí segmentové analýzy DCA (Detrended Correspondence Analysis). Další statistické zpracování proběhlo kanonickou korespondenční analýzou CCA (Canonical Correspondence Analysis). Největší druhové spektrum plevelných rostlin se vyskytovalo v prvním termínu hodnocení. Nejvíce vyskytovanými plevelnými druhy rostlin byly penízek rolní (Thlaspi arvense), merlík bílý (Chenopodium album) a opletka obecná (Fallopia convolvulus).
Key words:
mák, plevel, hustota plodiny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..