Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of Basic Tillage on Weeds that Occur of Spring Barley
Written by (author): Ing. Jiří Šťastný
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Alexandr Neischl, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv základního zpracování půdy na plevele porostů jarního ječmene
Summary:Tato diplomová práce porovnává různé využití technologií zpracování půdy a jejich dopady na zaplevelení porostu jarního ječmene. Hodnocení byla prováděna v letech 2016, 2017 a 2018. První pozorování probíhala na polní pokusné stanici v Žabčicích, kde se sledovalo zaplevelení během vegetace. Druhý monitoring probíhal první dva roky v Syrovicích a poslední rok v Sobotovicích. U těchto pokusů bylo vyhodnocováno zaplevelení až po sklizni hlavní plodiny. Sledovány byly vždy tři rozdílné technologie. Získaná data byla zpracována statistickým programem Canoco 5.0. V pokusu č. 1 (Žabčice) se vyskytovalo nejvíce plevelných rostlin u varianty s přímým setím, například druhy Cirsium arvense, Convolvulus arvensis. Nejmenší zaplevelení bylo detekováno u minimalizační technologie s běžným druhem Veronica persica. V pokusech č. 2 - podmítka (Syrovice, Sobotovice) bylo zjištěno největší zaplevelení u varianty zpracování půdy talířovým kypřičem (časté druhy: Amaranthus retroflexus, Hordeum vulgare – výdrol). Naopak nejméně plevelů se vyskytovalo u kontroly (bez zpracování půdy) – např.: Anagallis arvensis, Chenopodium hybridum nebo Veronica polita. Výsledky naznačují, že rozdílné technologie zpracování půdy a průběh ročníku má na zaplevelení značný vliv.
Key words:rozdílné technologie zpracování půdy, plevele, jarní ječmen

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..