Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

Contacts
     
Lesson
     
     
Publications
     
Placements     Supervised theses     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Final thesis
Thesis title:Analysis of the spectrum of vegetation for choosing grazing land
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza druhového spektra vegetace vybrané pastviny
Summary:
Cílem této práce je analýza druhového spektra vegetace vybrané pastviny. Základem práce je literární rešerše, která obsahuje stručný popis produkční a mimoprodukční funkce trvalých travních porostů, význam pastvy při údržbě travních porostů, ekologické podmínky ovlivňující jejich skladbu a vlastní pokusnou část, která byla provedena v Karlovarském kraji u obce Fojtov. Pokusná část zahrnuje botanické snímky ze dvou různých pastvin pro skot a ovce. Na těchto pastvinách byla provedena dvě sledování v datech 15.6. a 13.9., ve tříletém cyklu pozorování a to v roce 2013, 2014 a 2016. Na pastvinách byly vytyčeny tři sledované plochy s rozdílným vodním režimem a tudíž s rozlišným agrobotanickým složením. Získaná data byla použita pro výpočet vodního a výživného režimu stanoviště, indexů druhové diverzity (Simpsonův a Hillův) a pícninářské hodnoty porostu.
Key words:
Trvalé travní porosty, vodní režim stanoviště, pícninářská hodnota, Hillův index druhové diversity

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..