Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Final thesis
Thesis title:Monitoring výskytu bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) ve vybrané oblasti
Written by (author): Ing. Karla Preisslerová
Department: Institut of Lifelong Learning
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Monitoring výskytu bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) ve vybrané oblasti
Summary:Bolševník velkolepý se ze svého původního areálu v západním Kavkaze začal rozšiřovat do střední, západní i severní Evropy, kde se stal v druhé polovině 20. století jedním z nejvýznamnějších invazních druhů. Na území České republiky se začal šířit zplaňováním z okrasných zahrad a od 50. let 20. století se začal agresivně rozšiřovat a narušovat přirozené ekosystémy. Jeho nejhojnější výskyt je zaznamenán v západních Čechách. Předkládaná práce hodnotí rozšíření bolševníku velkolepého v okrese Louny od roku 1994 do roku 2013. Lounský okres sousedí s Karlovarským krajem, kde je situace výskytu bolševníku a jeho regulace nejproblematičtější. Výsledky monitoringu poukázaly na množství již známých či nově zjištěných lokalit s různým počtem rostoucích jedinců, které jsou převážně soustředěny v jihozápadní a jižní části okresu Louny, tedy nejblíže Karlovarskému kraji. Dále se potvrdilo, že bolševník velkolepý osidluje stále nové a nové lokality vlivem produkování obrovského množství semen, které se roznášejí vodou či dopravou a proto je hojný počet lokalit s výskytem bolševníku právě v okolí potoků, říček či silnic. Základem úspěšné regulace tohoto invazního druhu je precizní monitoring výskytu, spolupráce orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků, vhodně načasovaná a i několik let se opakující regulace rostlin.
Key words:invazní rostliny, okres Louny, bolševník velkolepý, výskyt, regulace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..