Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Final thesis
Thesis title:The issue of foreign expansive plant species in selected region
Written by (author): Ing. Dana Pohanová
Department: Institut of Lifelong Learning
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Problematika cizích expanzivních rostlinných druhů ve vybraném regionu
Summary:Významnou dominantou vegetace Karlovarského kraje je bolševník velkolepý, invazní rostlina narušující biodiverzitu území, působící ekonomické škody a negativně ovlivňují-cí lidské zdraví. V kraji je na vzestupu i výskyt jiných invazních rostlin s podobnými rozpínavými a negativními vlastnostmi. V závěrečné práci " Problematika cizích expan-zivních rostlinných druhů ve vybraném regionu" se autorka zaměřila na rostliny křídla-tek, netýkavky žláznaté a bolševníku velkolepého. Rozsah a intenzita výskytu těchto invazních rostlin v Karlovarském kraji, zejména bolševníku velkolepého, byly pro vedení kraje impulsem ke zpracování rozsáhlého projektu, který by zajistil systematický a koor-dinovaný zásah vedoucí k omezení jejich výskytu. Projekt "Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji" je financován z Operačního programu Životní prostředí. Karlovarský kraj zaujímá rozlohu 331 400 ha, z toho 142 900 ha tvoří lesy, přítom-nost jmenovaných invazních rostlin byl podrobným mapováním v roce 2012 zjištěn na 6 226 ha, z toho je 5 009 ha zamořeno bolševníkem velkolepým, 451 ha křídlatkami a 769 ha netýkavkou žláznatou. Na této ploše se zasahuje různými metodami likvidace v závislosti na tom, kde se daná lokalita nachází z pohledu ochrany přírody a ochrany podzemních a povrchových vod. Určující je také to, jaký systém hospodaření se na dané lokalitě uplatňuje. Vyhodnocení účinnosti jednotlivých managementů likvidace je záleži-tostí několika let. Zásahy se musí vždy po dobu několika let opakovat. Jejich načasování, životní stadium rostlin a plocha, na které zásahy probíhají, rozhodují o jejich efektivnos-ti. Neopomenutelnou nutností je následná kontrola území po zásazích a včasný zákrok proti reinvadujícím rostlinám. Při zpracování tématu autorka vycházela z dlouhodobé vlastní profesní činnosti rost-linolékaře na území kraje a z účasti v přípravné skupině k projektu. Cenným zdrojem dat o výskytu těchto invazních rostlin na území kraje a jeho intenzitě, byl zejména unikátní informační systém Heracleum, který byl vytvořen speciálně pro uvedený projekt.
Key words:Karlovarský kraj, netýkavka žláznatá, bolševník velkolepý, křídlatky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..