Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Možnosti hodnocení diverzity polních plevelů
Autor: Ing. Kateřina Havlíčková
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Možnosti hodnocení diverzity polních plevelů
Abstrakt:Tato práce se věnuje diverzitě plevelové vegetace a možnostem jejího hodnocení. Šetření bylo prováděno na školním pokusném pozemku v Žabčicích. Druhová diverzita byla zjišťována v porostu máku setého v roce 2013 a ječmene jarního v roce 2014. Ze zjištěných dat byl vypočten jednoduchý index diverzity. Prostorovou preferenci jednot-livých druhů plevelů jsme zjistili zpracováním zjištěných výsledků matematicko-statistickými analýzami DCA (Detrended Correspondence Analysis) a RDA (Redun-dancy Analysis. V máku setém se nacházelo celkem 27 druhů a v ječmeni jarním bylo určeno 24 druhů. Na obou plochách však porost tvořily převážně jedinci dominantních druhů Echinochloa crus-galli, Chemopodium album a Lamium amplexicaule. Bylo zjiš-těno, že okraje polí jsou druhově bohatší než jejich středy. Na pokusné ploše máku se-tého byla stanovena diverzita 0,17 a v ječmeni jarním 0,36.
Klíčová slova:plevelné rostliny, druhová diverzita, hodnocení diverzity

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..