Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Options of the evaluation the diversity of weeds
Written by (author): Ing. Kateřina Havlíčková
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Možnosti hodnocení diverzity polních plevelů
Summary:Tato práce se věnuje diverzitě plevelové vegetace a možnostem jejího hodnocení. Šetření bylo prováděno na školním pokusném pozemku v Žabčicích. Druhová diverzita byla zjišťována v porostu máku setého v roce 2013 a ječmene jarního v roce 2014. Ze zjištěných dat byl vypočten jednoduchý index diverzity. Prostorovou preferenci jednot-livých druhů plevelů jsme zjistili zpracováním zjištěných výsledků matematicko-statistickými analýzami DCA (Detrended Correspondence Analysis) a RDA (Redun-dancy Analysis. V máku setém se nacházelo celkem 27 druhů a v ječmeni jarním bylo určeno 24 druhů. Na obou plochách však porost tvořily převážně jedinci dominantních druhů Echinochloa crus-galli, Chemopodium album a Lamium amplexicaule. Bylo zjiš-těno, že okraje polí jsou druhově bohatší než jejich středy. Na pokusné ploše máku se-tého byla stanovena diverzita 0,17 a v ječmeni jarním 0,36.
Key words:plevelné rostliny, druhová diverzita, hodnocení diverzity

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..