Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv technologie zpracování půdy na intenzitu zaplevelení obilnin
Autor: Ing. Martin Dočkalík
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv technologie zpracování půdy na intenzitu zaplevelení obilnin
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo zjištění vlivu různého zpracování půdy na intenzitu zaplevelení pšenice ozimé. Daná pozorování byla provedena v roce 2011, 2012 a 2013 na školních parcelách v Žabčicích, která se řadí do kukuřičné výrobní oblasti. Půda byla zpracovávána ve dvou variantách. První variantou byl tradiční způsob obdělávání půdy (orba). Druhou variantou bylo mělké zpracování půdy do hloubky 5 cm (minimalizační technologie). Dalším faktorem ovlivňující zaplevelení pšenice byl osevní postup (monokultura pšenice, norfolkský a sedmi-honný osevní postup). Získaná data byla vyhodnocena mnohorozměrnou analýzou ekologických dat. Z této analýzy vyplývá, že jednotlivé varianty zpracování půdy a sledu osevního postupu mají vliv na výskyt a počet určitých druhů. Z ordinačního diagramu je patrné, že při pěstování plodiny v monokultuře dochází k ochuzení plevelného spektra, ale zvýšení počtu jedinců na jednotku plochy. Naopak při sedmi-honném osevním postupu se druhová pestrost zvyšuje a počet jedinců na m2 klesá.
Klíčová slova:pšenice ozimá, osevní postup, zpracování půdy, plevel

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..