Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of tillage on weed infestation intensity in cereals
Written by (author): Ing. Martin Dočkalík
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv technologie zpracování půdy na intenzitu zaplevelení obilnin
Summary:Cílem této diplomové práce bylo zjištění vlivu různého zpracování půdy na intenzitu zaplevelení pšenice ozimé. Daná pozorování byla provedena v roce 2011, 2012 a 2013 na školních parcelách v Žabčicích, která se řadí do kukuřičné výrobní oblasti. Půda byla zpracovávána ve dvou variantách. První variantou byl tradiční způsob obdělávání půdy (orba). Druhou variantou bylo mělké zpracování půdy do hloubky 5 cm (minimalizační technologie). Dalším faktorem ovlivňující zaplevelení pšenice byl osevní postup (monokultura pšenice, norfolkský a sedmi-honný osevní postup). Získaná data byla vyhodnocena mnohorozměrnou analýzou ekologických dat. Z této analýzy vyplývá, že jednotlivé varianty zpracování půdy a sledu osevního postupu mají vliv na výskyt a počet určitých druhů. Z ordinačního diagramu je patrné, že při pěstování plodiny v monokultuře dochází k ochuzení plevelného spektra, ale zvýšení počtu jedinců na jednotku plochy. Naopak při sedmi-honném osevním postupu se druhová pestrost zvyšuje a počet jedinců na m2 klesá.
Key words:pšenice ozimá, osevní postup, zpracování půdy, plevel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..