Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv rozdílného hospodaření se slámou na druhovou diverizitu plevelů
Autor: Ing. Marcel Svoboda
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv rozdílného hospodaření se slámou na druhovou diverizitu plevelů
Abstrakt:Tato diplomová práce je zaměřena na zjištění vlivu rozdílného hospodaření se slámou na druhovou diverzitu plevelů. Pozorování bylo provedeno v roce 2011 a 2012 na školním pozemku v Žabčicích, konkrétně v monokultuře ječmene jarního. Jednotlivé varianty hospodaření se slámou byly aplikovány ve třech variantách a to odvoz slámy z pozemku pryč, zaorání slámy a nebo její pálení. S půdou se zde hospodařilo ve dvou variantách a to pomocí tradičního a nebo minimalizačního způsobu zpracování. Získané výsledky byly vyhodnoceny matematicko-statistickými analýzami DCA (Detrended Correspondence Analysis) a RDA (Redundancy Analysis). Druhová diverzita plevelů byla nejvíce omezena na pozemku, kde se sláma pálila. V největším množství se plevelné druhy vyskytovaly na pozemcích, kde se sláma odvážela nebo byla zaorána. Vliv rozdílného hospodaření se slámou byl znatelný u těchto druhů: Fallopia convolvulus, Galium aparine, Lamium amplexicaule, Microrrhinum minus, Silene noctiflora, Stellaria media.
Právní doložka:Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Vliv rozdílného hospodaření se slámou na druhovou diverzitu plevelů vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Klíčová slova:hospodaření se slámou, plevele, zpracování půdy, diverzita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..