Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson          Publications     
     
Supervised theses
     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Different straw management on weed species diversity
Written by (author): Ing. Marcel Svoboda
Department:
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vliv rozdílného hospodaření se slámou na druhovou diverizitu plevelů
Summary:
Tato diplomová práce je zaměřena na zjištění vlivu rozdílného hospodaření se slámou na druhovou diverzitu plevelů. Pozorování bylo provedeno v roce 2011 a 2012 na školním pozemku v Žabčicích, konkrétně v monokultuře ječmene jarního. Jednotlivé varianty hospodaření se slámou byly aplikovány ve třech variantách a to odvoz slámy z pozemku pryč, zaorání slámy a nebo její pálení. S půdou se zde hospodařilo ve dvou variantách a to pomocí tradičního a nebo minimalizačního způsobu zpracování. Získané výsledky byly vyhodnoceny matematicko-statistickými analýzami DCA (Detrended Correspondence Analysis) a RDA (Redundancy Analysis). Druhová diverzita plevelů byla nejvíce omezena na pozemku, kde se sláma pálila. V největším množství se plevelné druhy vyskytovaly na pozemcích, kde se sláma odvážela nebo byla zaorána. Vliv rozdílného hospodaření se slámou byl znatelný u těchto druhů: Fallopia convolvulus, Galium aparine, Lamium amplexicaule, Microrrhinum minus, Silene noctiflora, Stellaria media.
Formula clause:
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Vliv rozdílného hospodaření se slámou na druhovou diverzitu plevelů vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Key words:hospodaření se slámou, plevele, zpracování půdy, diverzita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..