Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The evaluation of the composition of weed species in conventional and ecological orchards
Written by (author): Ing. Lenka Vančurová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení zaplevelení v konvenčně a ekologicky vedených ovocných sadech
Summary:Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit druhové složení plevelů v ovocném sadu. Sledování bylo prováděno v průběhu tří let ve dvou ovocných sadech -- konvenčním a ekologickém. Hodnocení plevelů jsem určovala pomocí fytocenologických snímků, kterých bylo každý rok v každém sadu 12, 6 na stanovišti meziřadí a 6 v příkmenném pásu. Výsledky byly statisticky zpracovány analýzou DCA a CCA. Nejvíce plevelných druhů bylo nalezeno v ekologickém ovocném sadu. Nalezené druhy Lolium perenne, Festuca rubra a Festuca pratensis jsou záměrně vyseté kulturní traviny tvořící souvislý pokryv meziřadí zejména v konvenčním sadu.
Key words:plevel, konvenční sad, ekologický sad

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..