Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

Contacts
     
     
     
     
Placements     Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Effect of legumes on subsequent weed of cultivated cereals
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vliv jetelovin na zaplevelení následně pěstovaných obilnin
Summary:
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení zaplevelení pozemku pšenice ozimé po předplodinách jeteli lučním a vojtěšce seté. Pokus probíhal v katastrálním území obce Žabčice v Jihomoravském kraji v letech 2011 a 2012. K vyhodnocení pokusu byla použita početní metoda, počty plevelů byly zjišťovány na 1 m2, u každé varianty zpracování půdy a střídání plodin ve 24 opakováních. Ke zjištění vlivu sledovaných faktorů prostředí na jednotlivé druhy plevelů, které se vyskytovaly na sledovaných pozemcích, byly použity mnohorozměrné analýzy ekologických dat. Ke statistickému zpracování počtu druhů plevelů a počtu jedinců bylo použito počítačového programu STATISTICA.CZ. Z výsledků pokusů bylo zjištěno, že vyšší zaplevelení i větší druhová pestrost byla v pšenici ozimé po předplodině jeteli lučním. Statistická průkaznost vyššího výskytu plevelů v porostu pšenice ozimé po předplodině jeteli lučním byla u těchto plevelných druhů: Cirsium arvense, Consolida orientalis, Convolvulus arvensis, Descurainia sophia, Galium aparine, Lactuca serriola, Lamium purpureum, Polygonum aviculare a Trifolium pratensis. Statistická průkaznost vyššího výskytu plevelů v porostu pšenice ozimé po předplodině vojtěšce seté byla u těchto plevelných druhů: Medicago sativa, Stellaria media, Thlaspi arvense, Tripleurospermum inodorum, Veronica polita, Capsella bursa-pastoris, Fallopia convolvulus. Dále byl v pokusu hodnocen vliv rozdílného zpracování půdy na výskyt plevelných druhů. Z výsledků vyplývá, že minimalizační zpracování půdy podporuje vyšší výskyt druhů: Medicago sativa, Veronica polita, Capsella bursa-pastoris, Papaver rhoeas. Tradiční zpracování půdy ovlivňuje vyšší výskyt druhů: Chenopodium album, Thlaspi arvense, Viola arvensis, Stellaria media, Fallopia convolvulus, Lamium amplexicaule.
Key words:zpracování půdy, plevele, předplodina, pšenice ozimá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..