Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of the weed structure in vineyards
Written by (author): Ing. Lenka Porčová, Ph.D.
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Vyhodnotenie zloženia burinnej vegetácie vo vinohradoch
Summary:Cieľom práce bolo určiť, ktoré druhy burín sa vyskytujú vo vinohrade v Žabčiciach a vyhodnotiť rozdiely v zaburinení na rôznych stanoviskách. Vyhodnocovanie prebiehalo v troch vinohradoch, pričom v každom z nich bolo urobených 10 fytocenologických snímok. Získané údaje boli spracované mnohorozmernou analýzou ekologických dát (CCA). Celkovo bolo počas sledovania vo vinohrade v Žabčiciach identifikovaných 71 rastlinných druhov. V zatrávnenom medziradí sa najčastejšie vyskytovali druhy: Lolium perenne, Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos, Carduus acanthoides a Potentilla anserina. V príkmennom páse sa najčastejšie vyskytovali: Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos, Digitaria sanguinalis, Lolium perenne a Carduus acanthoides. V kultivovanom medziradí sa najčastejšie vyskytovali: Arrhenatherum elatius, Carduus acanthoides, Lolium perenne, Echinochloa crus-galli, Conyza canadensis, Stellaria media, Chenopodium album, Amaranthus sp., Tripleurospermum inodorum, Bromus sterilis a Digitaria sanguinalis.
Key words:buriny, vinohrady, fytocenologické snímky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..