Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Změny ve složení aktuálního zaplevelení ovocných sadů v průběhu vegetace
Autor: Ing. Šárka Kotrbová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Změny ve složení aktuálního zaplevelení ovocných sadů v průběhu vegetace
Abstrakt:Diplomová práce se zaměřuje na plevelné druhy rostlin vyskytující se v ovocných sadech. Je zde uvedeno rozdělení plevelů z různých hledisek, popsáno rozmnožování a rozšiřování plevelných druhů a pozornost je věnována také hospodářskému významu a možnostem regulace plevelů. Cílem práce je vyhodnocení druhového složení plevelů ve vybraném ovocném sadu v roce 2011. Zvolený ovocný sad patří Ovocnářskému družstvu v Brně -- Starém Lískovci. Pozorování byla prováděna ve výsadbě jabloní vždy na třech stanovištích, a to v příkmenném pásu, meziřadí a na souvrati. Vyhodnocení zaplevelení pak bylo prováděno pomocí fytocenologických snímků v termínech jaro, léto a podzim. Výsledky pozorování byly zpracovány analýzou DCA a RDA. V sadu bylo celkově nalezeno 46 plevelných druhů. Nejčastěji se vyskytujícími druhy v příkmenném pásu byly: Stellaria media, Capsella bursa-pastoris, Myosotis arvensis, Elytrigia repens, Geranium pusillum, Chenopodium album a Senecio vulgaris. V meziřadí se nejčastěji vyskytovaly druhy: Lolium perenne, Poa pratensis, Trifolium repens, Plantago major, Taraxacum officinale, Dactylis glomerata a Achillea millefolium. Na souvrati byly nejčastěji nalezeny tyto druhy: Polygonum aviculare, Lolium perenne, Poa pratensis, Taraxacum officinale, Capsella bursa-pastoris, Elytrigia repens. Podrobněji jsou rozebrány druhy, které mohou být výrazně škodlivé, a jsou navrženy možnosti jejich regulace.
Klíčová slova:ovocný sad, fytocenologický snímek, plevel, jabloň

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..