Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Weed species spectrum within under field conditions
Written by (author): Ing. Soňa Švecová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Druhové spektrum plevelů vybraných plodin v provozních podmínkách
Summary:Cílem práce bylo stanovit aktuální zaplevelení polních plodin v zemědělském podniku TAURUS, družstvo Protivanov, který své pozemky obhospodařuje ve východní části Drahanské vrchoviny. Sledovanými plodinami byl ječmen jarní, pšenice ozimá, řepka ozimá, žito ozimé, kukuřice setá. Vyhodnocení zaplevelení na vybraných pozemcích bylo provedeno pomocí početní metody. Nejčastěji se vyskytující druhy plevelů v ozimé pšenici byly Viola arvensis, Elytrigia repens, Anthemis arvensis, Sonchus arvensis a Sinapis arvensis. Nejvíce zastoupeným druhem v ječmeni jarním byl Elytrigia repens, Matricaria discoidea. Nejvyššího zaplevelení u řepky ozimé dosáhla Viola arvensis, dalšími druhy byly Centaurea cyanus, Matricaria discoidea, Triplurospermum inodorum, Anagallis arvensis, Polygonum aviculare. Druhová pestrost žita ozimého byla zastoupena plevely Viola arvensis, Tripleurospermum inodorum, Matricaria discoidea, Centaurea cyanus a Apera spica-venti. U kukuřice byla druhová pestrost nizká, významným plevelem byl Elytrigia repens, Cirsium arvense, Stellaria media.
Key words:plodiny, herbicidy, plevele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..