Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Setting actual weed infestation of selected field crops
Written by (author): Ing. František Hlavica
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Stanovení aktuálního zaplevelení vybraných polních plodin
Summary:Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení zaplevelení pozemků Zemědělského družstva "Kelečsko". Sledování probíhalo v porostech ozimé řepky a ozimé pšenice. Zaplevelení bylo stanoveno početní metodou. Výsledky byly statisticky zpracovány redundanční analýzou RDA (redundancy analysis, RDA). Celkem bylo na sledovaných pozemcích nalezeno 23 druhů plevelů. V ozimé řepce se nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Thlaspi arvense, Capsella bursa pastoris, Veronica spp., Viola arvensis a vzešlé sklizňové ztráty předplodiny (Triticum aestivum, Hordeum vulgare). V ozimé pšenici se nejvíc vyskytoval Galium aparine, Cirsium arvense, Veronica spp., Rumex obtusifolius. V porostu ozimé řepky bylo zaznamenáno vyšší zaplevelení než v porostu ozimé pšenice a to skoro dvojnásobné.
Formula clause:Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF Mendlovy univerzity v Brně.
Key words:plevele, redundanční analýza , ozimá řepka, ozimá pšenice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..